Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Zmiana umowy spółki w Portalu Rejestrów Sądowych

By złożyć wniosek o wpis zmian danych spółki np. zmiany umowy spółki z o.o. – po zalogowaniu się przez użytkownika do systemu – należy wybrać opcję „wnioski o zmianę”, a następnie podać w udostępnionym miejscu numer KRS spółki, której wpis ma dotyczyć. Po automatycznym uzupełnieniu danych podmiotu, należy wybrać opcję „przejdź do wniosku”. W zakładce „zakres informacyjny objęty zmianą” należy zaznaczyć, które dane spółki ulegają zmianie. W ten sposób w formularzu zmieniającym zostaną udostępnione odpowiednie rubryki, które umożliwią wprowadzenie nowych danych dotyczących spółki z o.o.

Załączniki dodawane są poprzez wybór opcji „dodaj”. Następnie należy wybrać z dostępnej listy nazwę załącznika. Jeżeli na liście nie ma nazwy odpowiadającej dokumentowi, który powinien zostać załączony, należy przyporządkować go jako „inny”.

Jeżeli wniosek dotyczy jedynie zmiany umowy spółki, która musiała być dokonana w formie aktu notarialnego, wówczas we wniosku należy podać numer CREWAN aktu obejmującego tę zmianę.

W przypadku dokonywania zgłoszenia zmiany danych spółki, innych niż umowa spółki, do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, które w danym przypadku stanowić będą podstawę wpisu dokonywanego przez sąd rejestrowy.

Najczęściej składanymi załącznikami są:

  • lista wspólników,
  • lista zawierające dane do doręczeń członków zarządu,
  • oświadczenie o danych osób uprawnionych do powołania zarządu spółki,
  • zgoda członka zarządu na powołanie,
  • jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (opłata od pełnomocnictwa wynosi 17 złotych).

Po uzupełnieniu wniosku i dodaniu załączników wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do jego złożenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o zmianę umowy będą członkowie zarządu spółki działający zgodnie z ustalonymi w spółce zasadami jej reprezentacji. Wniosek może podpisać również pełnomocnik wnioskodawcy, adwokat lub radca prawny.

Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu wszystkich potrzebnych załączników, podpisaniu oraz opłaceniu wniosek musi zostać do sądu wysłany.

Ile kosztuje rejestracja w KRS?

Podpisany wniosek podlega opłacie sądowej – opłata wynosi 350,60 zł (250 zł - wniosek, 100 zł - ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym oraz opłata za przelew - 60 gr za opłacenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego). Wniosek może być opłacony za pośrednictwem systemu PRS, przy użyciu opcji „opłać wniosek”.

W jakim czasie sąd rejestrowy wpisze zmiany?

W przypadku złożenia prawidłowego wniosku zmiany powinny zostać zarejestrowana w ciągu 7 dni. W praktyce, czas rejestracji jest zazwyczaj wydłużony i trudno przewidzieć, kiedy określony wniosek o wpis zostanie rozpoznany przez sąd rejestrowy. Wniosek złożony za pośrednictwem PRS jest z reguły rozpoznawany w terminie około miesiąca lub dwóch.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!