Polityka prywatności

Polityka ochrony prywatności

A. Obszar obowiązywania polityki ochrony prywatności

1. JASNA 3 GLEŃ LALA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA z siedzibą w Lublinie, przy ul. Jasna 3/1, 20-077 Lublin (zwana dalej: „JASNA 3” lub „Spółką”), będąca właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jasna3.com.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych użytkowników sklepu internetowego.
2. Jako administrator danych osobowych JASNA 3 ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
3. W przypadku pytań lub wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez JASNA 3, skontaktuj się z JASNA 3 (adres mailowy kancelaria@jasna3.com.pl).
4. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia usług na stronie sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jasna3.com.pl.
5. Termin „przetwarzać” albo „przetwarzanie” oznacza wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczonych usług).
6. Celem Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez JASNA 3 w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jasna.com.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, przeglądanie Ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług JASNA 3.
7. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO czy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz.1000).
8. Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
9. Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas wprowadzania danych w sklepie internetowym (w przypadku transakcji dokonywanych bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta – w związku z tymi transakcjami), a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na platformie internetowej sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jasna3.com.pl, przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami Twoich danych dokonywanymi przez Ciebie w trakcie realizacji usługi.
10. Korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jasna3.com.pl , w tym korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony prywatności i Regulaminu Sklepu Internetowego.
11. Klikając w linki zamieszczone na stronie internetowej JASNA 3, w tym pod adresem www.jasna3.com.pl, możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż JASNA 3 i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

 

B. Przetwarzanie danych osobowych przez JASNA 3, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych w związku z korzystaniem z usług JASNA 3.

Dane Konta i dane profilowe:
Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć usługę z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej:
a) adresu e-mail, imienia, nazwiska, hasła, numeru telefonu, adresu (w tym ulica, numer domu, numer lokalu, kodu pocztowego, miejscowość) (w przypadku użytkownika prywatnego) lub
b) adresu e-mail, hasła, numeru telefonu oraz informacji o firmie, w tym NIP i jej adresie (w tym ulica, numer domu, numer lokalu, kodu pocztowego, miejscowości) imienia i nazwiska przedstawiciela firmy (w przypadku użytkownika firmowego).
Jeśli nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze sklepu internetowego JASNA 3.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych, poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

W przypadku dokonywania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania Konta, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, konieczne jest podanie przez Ciebie adresu e-mail i/ lub numeru telefonu do kontaktu. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług JASNA 3 w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Transakcje:
JASNA 3 w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jasna3.com.pl może przetwarzać (przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające zawarcie umowy, przesłane wiadomości do JASNA 3 i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez JASNA 3 w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.jasna3.com.pl
Część z danych niezbędnych do transakcji wymagana będzie także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym nie pochodzą od JASNA 3 i nie są przez nią inicjowane. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym na gruncie prawa mającego zastosowanie, JASNA 3 nie jest odpowiedzialna za informacje udostępniane w ramach formularza.

Obsługa Klienta:
JASNA 3 w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem www. jasna3.com.pl może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem JASNA 3.
Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Klientem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu przez Klienta.

Formularz kontaktowy:
JASNA 3 w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL może gromadzić dane osobowe Użytkowników/Klientów kontaktujących się z JASNA 3 za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL .
Dane te są niezbędne do umożliwienia JASNA 3 kontaktu z Użytkownikami, w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem sklepu internetowego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL
Udostępniany przez JASNA 3 formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją transakcji i wykorzystanie go do takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu sklepu internetowego.

Aby przeciwdziałać naruszeniom prawa, w tym nieuczciwym praktykom, JASNA 3 gromadzi dane dotyczące komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza.
JASNA 3 może też analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania treść wiadomości przesyłanych poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).

 

C. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne:
Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes JASNA 3 lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), JASNA 3 jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników.
Takie dane mogą obejmować np. cookies, adres IP, (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu do sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL , parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.
Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej JASNA 3.

 

D. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

JASNA 3 może gromadzić w ramach usług platformy sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL , dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób JASNA 3 wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo w ramach polityki plików cookies.

 

E. Wykorzystanie zgromadzonych danych

JASNA 3 przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach usług platformy sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
Gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, w szczególności do:
I. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z usług platformy sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL , w tym dokonywania transakcji i płatności od sprzedaży lub za towary sprzedane w Sklepach internetowych w/w;
II. zakładania i zarządzania Kontem lub Kontami Użytkownika;
III. zapewnienia obsługi Konta i Transakcji Użytkownika na platformie JASNA 3, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
IV. kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
V. obsługi reklamacji sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL
VI. obsługi próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy;
Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu JASNA 3, którym jest:

I. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług JASNA 3,
II. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefon;
III. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych JASNA 3 oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
IV. przeprowadzanie badań i analiz sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL , między innymi pod kątem funkcjonowania, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
V. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności działowi obsługi Użytkownika oraz poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
VI. windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
VII. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;
VIII. zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, iż:
– dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,
– cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
– przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
– dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
– dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
– oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.
Gdy się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
1) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
2) organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
3) dostosowywania ofert i usług zgodnie z Twoją uprzednią aktywnością;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać dopóki nie wycofasz zgody.

JASNA 3 jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych danych na stronie sklepu internetowego dostępnego pod adresem WWW.JASNA3.COM.PL , wyłącznie w zakresie realizacji wyżej określonych celów biznesowych.

 

F. Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO: tj.
I. prawa dostępu do danych i uzyskania kopii danych,
II. sprostowania,
III. usunięcia danych,
IV. ograniczenia ich przetwarzania,
V. prawa do ich przenoszenia, a także
VI. prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać:
– jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; – cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
– zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
– Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że
– Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
– Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte;
– Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń;
– lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Z prawa do przeniesienia danych możesz skorzystać jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Zgłoszenie powyższych roszczeń prosimy kierować na adres e-mail: KANCELARIA@JASNA3.COM.PL

Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, np. za pomocą adresu e-mail: KANCELARIA@JASNA3.COM.PL

Pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Adres:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

G. Udostępnianie danych

JASNA 3 może przekazać następującym podmiotom trzecim dane osobowe Użytkowników wyłącznie za zgodą zainteresowanych Użytkowników albo w oparciu o uzasadniony interes JASNA 3:
1.1. Innym powiązanym sklepom internetowym prowadzonym przez JASNA 3;
1.2. JASNA 3 może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, usług informacyjnych w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników dla własnych celów (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby JASNA 3), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności
Zakres współpracy obejmuje:
1.3. przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do informacji, które są już przechowywane na urządzeniu Użytkownika, takich jak identyfikatory urządzeń, pliki cookies i podobne technologie;
1.4. prowadzenie postępowań windykacyjnych.

JASNA 3 może udostępnić dane Użytkowników innym podmiotom (takim jak m.in. firmy realizujące usługi dostawy towarów), gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej przez nich umowy, w celu realizacji zamówień składanych na stronach sklepu internetowego WWW.JASNA3.COM.PL , co obejmuje w szczególności:
1.5. przyjęcie zlecenia do realizacji,
1.6. zapakowanie przesyłki,
1.7. dostarczenie przesyłki pod wskazany adres.

W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe Użytkowników mogą stać się odrębnymi administratorami ich danych osobowych.

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

JASNA 3 może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym JASNA 3 w walce z oszustwami i nadużyciami na stronach sklepu internetowego, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu JASNA 3.

W ramach przyjętej Polityki ochrony prywatności JASNA 3 zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników.
W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach JASNA 3.

 

H. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe NIE będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

I.
Wszystkie zbierane przez JASNA 3 dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z JASNA 3, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

 

J. Okres przechowywania danych osobowych

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1.1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
1.2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
1.3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
1.4. statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana, a w przypadku dokonania transakcji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, maksymalnie przez okres 3 lat liczone od dnia zawarcia umowy sprzedaży, do czego dochodzi na skutek dokonania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w ramach JASNA 3.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym JASNA 3 zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

K. Zmiana postanowień polityki prywatności

W razie konieczności JASNA 3 może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony prywatności.

 

L. Dane kontaktowe

Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z JASNA 3.

Dane kontaktowe:

adres e-mail: KANCELARIA@JASNA3.COM.PL

adres pocztowy do korespondencji: JASNA 3 GLEŃ LALA SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA z siedzibą w Lublinie, ul. Jasna 3/1, 20-077 Lublin

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!