Wpisy i zmiany
w rejestrze przedsiębiorców
KRS oraz CRBR

  Potrzebujesz pomocy? Podaj nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą w ciągu 15 minut!

  Skontaktuj się z nami

  Jeśli potrzebujesz pomocy przy aktualizacji danych swojej firmy w KRS lub w rejestrze CRBR, skorzystaj z usług profesjonalistów.

  Zadzwoń

  +48 81 820 05 64

  Zmiana danych w KRS - Wpisy i zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS

  Spółki zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS zobowiązane są zgłaszać do tego rejestru zmiany, dotyczące m. in. siedziby, składu osobowego zarządu, danych wspólnika, przedmiotu działalności (kodów PKD), umowy spółki.

  Kancelaria w ramach obsługi przedsiębiorców oferuje kompleksowe usługi związane z wprowadzeniem zmian w rejestrze. Cały proces odbywa się przy pomocy Portalu Rejestrów Sądowych za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

  Etapy wprowadzania zmian danych w KRS

  Jak zaktualizować dane w KRS?
  Badanie zdolności rejestrowej
  Na tym etapie dokonujemy bezpłatnej analizy poprawności dokumentów klienta niezbędnych do uzyskania wpisu. Jeśli chcesz sprawdzić czy możesz dokonać zmian, skontaktuj się z nami.
  Przygotowanie dokumentów do rejestracji i uzyskanie pełnomocnictwa
  Po weryfikacji danych uzyskanych od klienta sporządzamy dokumentację zgłoszeniową do właściwego Wydziału KRS
  Wskazanie wysokości opłat sądowych za wpis
  W następnym kroku przekazujemy informacje o wysokości opłat wymaganych przed Sąd Rejestrowy, zwykle jest to opłata w wysokości 367 zł, na którą składają się opłata od wniosku o dokonanie zmian - 250 zł, opłata za ogłoszenie w MSiG - 100 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa -17 zł.
  Złożenie wniosku za pośrednictwem portalu rejestrów sądowych
  Wprowadzenie dokumentów do systemu, dokonanie opłat i zatwierdzenie wniosku przez adwokata podpisem elektronicznym.
  Rejestracja zmian w KRS
  Po uzyskaniu wpisu następuje udostępnienie klientowi postanowienia Sądu Rejestrowego.

  Wpisy i zmiany w CRBR

  K

  ancelaria oferuje zgłoszenie zmian do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obowiązek wpisu lub jego aktualizacji występuje gdy zmienią się dane spółki, takie jak: nazwa spółki, skrócona nazwa (firma), adresy miejsc prowadzenia działalności, siedziba spółki ujawniona w KRS, dane kontaktowe. Aktualizacji wpisu należy także dokonać, gdy zmianie ulegną dane dotyczące poszczególnych beneficjentów, m.in ilość udziałów beneficjenta, sprawowane funkcje w organach spółki.

  Zgłoszenie aktualizacyjne do CRBR należy złożyć w terminie 7 dni od dnia dokonania zmian do KRS. Zgłoszenia nowych danych dotyczących beneficjenta rzeczywistego lub danych spółki do CRBR należy dokonać w terminie 7 dni od daty dokonania zmian. Cały proces odbywa się za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego.

  Pomagamy
  kompleksowo

  Co wchodzi w skład usługi rejestracji zmian w CRBR?
  Weryfikujemy w CRBR czy wprowadzono dane wszystkich beneficjentów i czy dotychczas wprowadzone dane są poprawne.
  Doradzamy przy sporządzeniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania poprawnego wpisu w CRBR i KRS.
  Podpowiadamy jakich zmian należy dokonać w CRBR.
  Przygotowujemy wniosek gotowy do złożenia w CRBR.
  Asystujemy i wyjaśniamy wątpliwości przy składaniu podpisów pod wnioskiem przez wspólników, członków zarządu i prokurentów.
  Gwarantujemy potrzebne wsparcie aż do momentu zarejestrowania zmian w rejestrze CRBR.

  Rejestr przedsiębiorców jest informatyczną bazą danych prowadzoną przez Krajowy Rejestr Sądowy, której głównymi zadaniami są: 

  • legislacja działalności gospodarczej, 
  • informowanie o działalności gospodarczej i przedsiębiorcach na terenie Polski.. 

  Do Krajowego Rejestru Sądowego nie są wpisywane jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzone przez osobę fizyczną. Takie przedsiębiorstwo podlega wpisowi do centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (CEIDG).

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.
  Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Nie. Zgłoszenie do CRBR składane jest w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nieodpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  Zgłoszenie informacji o beneficjencie rzeczywistym jest opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (podpis wewnętrzny dołączony – Enveloped XAdES) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz zawiera oświadczenie osoby dokonującej zgłoszenia do CRBR o prawdziwości informacji zgłaszanych do tego Rejestru. Należy pamiętać, że przekazujący informacje o beneficjencie rzeczywistym, składa oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
  Spółki, wymienione w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971), które dokonały zgłoszenia zawieszenia działalności w KRS, mają obowiązek zgłaszania informacji do CRBR na zasadach określonych w ustawie.
  Skontaktuj się z nami

  Kontakt

  Zapraszamy Państwa do nawiązania kontaktu z naszą Kancelarią. W rozmowie telefonicznej lub wiadomości e-mail udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz przedstawimy szczegóły dotyczące współpracy.

   Skup się na swoim biznesie.
   My zadbamy o Twoje interesy!

   Proces aktualizacji danych w KRS  krok po kroku

   Zmiana danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) jest procesem, który wymaga dokładności i ścisłego przestrzegania procedur. Podstawowym krokiem jest złożenie wniosku o zmianę danych w formie elektronicznej lub papierowej. W przypadku formy elektronicznej, wniosek składa się za pośrednictwem systemu e-KRS. W przypadku formy papierowej, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym.

   1. Zbieranie dokumentów: Przed złożeniem wniosku, należy zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty. Mogą to być m.in. aktualny odpis KRS, uchwała o zmianie danych, dokumenty potwierdzające zmianę danych.
   2. Wypełnianie wniosku: Wniosek o zmianę danych w KRS należy wypełnić zgodnie z instrukcjami. Wszystkie pola wniosku muszą być wypełnione prawidłowo.
   3. Złożenie wniosku: Po wypełnieniu wniosku, należy go złożyć w sądzie rejonowym lub za pośrednictwem systemu e-KRS. 
   4. Oczekiwanie na decyzję: Po złożeniu wniosku, należy poczekać na decyzję sądu. Czas oczekiwania na decyzję może wynosić od kilku dni do kilku tygodni.

   Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany danych w KRS?

   Proces zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) wymaga odpowiedniego przygotowania i zgromadzenia niezbędnych dokumentów. Najważniejszym z nich jest wniosek o wpis zmian do KRS, który musi być wypełniony zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zależności od rodzaju zmiany, może być konieczne dołączenie dodatkowych dokumentów, takich jak nowa umowa spółki, protokół z zebrania wspólników lub uchwała o zmianie danych. Wszystkie te dokumenty muszą być oryginalne lub poświadczone notarialnie kopie.

   Procedura zmiany danych w KRS ma swoje zalety i wady. Z jednej strony, umożliwia ona aktualizację informacji o firmie, co jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania na rynku. Z drugiej strony, jest to proces często skomplikowany i czasochłonny, który wymaga starannego przygotowania wszystkich dokumentów. Ponadto, za wpis zmian do KRS pobierana jest opłata, co stanowi dodatkowy koszt dla przedsiębiorcy. Mimo to, warto pamiętać, że aktualne dane w KRS to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdej firmy.

   Zgłaszanie zmian danych odbywa się za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (tylko, jeżeli umowę spółki lub akt założycielski zawarto notarialnie).

   Czas oczekiwania na zmianę danych w KRS

   Podczas planowania zmiany danych w KRS, kluczowe jest zrozumienie, że proces ten nie jest natychmiastowy. Średni czas oczekiwania na zmianę danych w KRS wynosi od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od skomplikowania sprawy i obciążenia sądu. Dlatego zawsze warto zaplanować takie działania z wyprzedzeniem, aby uniknąć niepotrzebnego stresu i opóźnień.

   Zgodnie z naszymi Wskazówkami dotyczącymi zmiany danych w KRS, istotne jest, aby wszystkie dokumenty były prawidłowo wypełnione i złożone w odpowiednim czasie. Błędy w dokumentach mogą znacznie wydłużyć czas oczekiwania na zmianę danych. Dlatego zalecamy skorzystanie z pomocy profesjonalistów lub konsultacji z ekspertami w tej dziedzinie.

   W przypadku zmiany danych w KRS, niezwykle ważne jest również monitorowanie statusu swojego wniosku. Regularne sprawdzanie statusu wniosku pozwoli na szybkie zauważenie ewentualnych problemów i umożliwi szybsze ich rozwiązanie. Pamiętaj, że każda zmiana w KRS wymaga cierpliwości i staranności, ale z odpowiednim przygotowaniem proces ten może przebiegać sprawnie i bezproblemowo.

   Opłaty związane ze zmianą danych w KRS

   Zmiana danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) to proces, który wiąże się z pewnymi kosztami. Należy pamiętać, że koszty te mogą się różnić w zależności od rodzaju zmian, które chcemy wprowadzić. Poniżej przedstawiamy kilka punktów, które mogą pomóc w zrozumieniu tych kosztów:

   • Opłata rejestracyjna: Jest to stała opłata, która jest naliczana za wprowadzenie zmian do rejestru. Wysokość tej opłaty jest ustalana przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
   • Koszty notarialne: Jeżeli zmiana danych wymaga sporządzenia aktu notarialnego, to musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Wysokość tych kosztów jest zależna od taryfy notarialnej.
   • Koszty doradztwa prawego: Jeżeli korzystamy z usług doradcy prawnego lub adwokata, to musimy liczyć się z dodatkowymi kosztami. Wysokość tych kosztów jest zależna od stawki godzinowej danego specjalisty.

   Podsumowując, koszty związane ze zmianą danych w KRS mogą być różne i zależą od wielu czynników. Dlatego zawsze warto skonsultować się z ekspertem, aby dokładnie zrozumieć, jakie koszty będą nas czekać.

   Często popełniane błędy podczas zmiany danych spółki w KRS

   Nieodpowiednie przygotowanie do procesu zmiany danych w KRS to częsty błąd, który może prowadzić do niepotrzebnych komplikacji. Niezrozumienie procedur, nieuwzględnienie wszystkich wymaganych dokumentów lub błędne wypełnienie formularzy to tylko niektóre z problemów, które mogą wystąpić. Wszystko to może spowodować opóźnienia, a nawet odrzucenie wniosku.

   Brak aktualizacji danych w odpowiednim czasie jest kolejnym powszechnym błędem. Zgodnie z prawem, wszelkie zmiany w strukturze firmy, takie jak zmiana adresu, nazwy firmy czy zarządu, powinny być zgłoszone do KRS w ciągu 7 dni od ich wystąpienia. Niewypełnienie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

   Wiele firm popełnia błąd, nie korzystając z pomocy profesjonalistów w procesie zmiany danych w KRS. Przy tak skomplikowanych i ważnych sprawach jak te, warto skorzystać z doświadczenia ekspertów, którzy mogą pomóc uniknąć błędów i upewnić się, że wszystko jest zrobione zgodnie z prawem.

   Konsekwencje prawne nieaktualizowania danych w KRS

   Przepisy prawa jasno określają, że nieaktualizowanie danych w KRS może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

   1. Kara grzywny – zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych, za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS grozi kara grzywny do 20 000 złotych.
   2. Odpowiedzialność karna – zgodnie z art. 586 Kodeksu spółek handlowych, za wprowadzenie do KRS nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności do lat 5.
   3. Odpowiedzialność cywilna – zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, za szkody wyrządzone spółce, jej wierzycielom lub akcjonariuszom, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie.

   Należy zatem pamiętać, że aktualizacja danych w KRS to nie tylko obowiązek, ale również element ochrony przed konsekwencjami prawnymi.

   Porady ekspertów dotyczące zgłaszania zmiany danych w KRS

   Wprowadzenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) jest procesem, który wymaga precyzyjnego przygotowania i zrozumienia. Ważne jest, aby pamiętać, że każda zmiana musi być dokładnie odzwierciedlona w dokumentach. Na przykład, jeśli zmieniasz nazwę firmy, musisz upewnić się, że nowa nazwa jest dostępna i nie jest już używana przez inną firmę. Ponadto, musisz zaktualizować wszystkie dokumenty firmy, takie jak umowy, faktury i strona internetowa, aby odzwierciedlały nową nazwę.

   Porównując proces zmiany danych w KRS z innymi krajami, można zauważyć pewne różnice. Na przykład, w Wielkiej Brytanii proces ten jest znacznie prostszy i można go zrealizować online, podczas gdy w Polsce wymaga to wizyty w sądzie. Poniżej przedstawiamy tabelę porównawczą:

    
   Polska
   Wielka Brytania
   Proces zmiany danych
   Wymaga wizyty w sądzie
   Możliwy do zrealizowania online
   Czas realizacji
   Do kilku tygodni
   Do 48 godzin
   Koszt
   Zależy od rodzaju zmiany, ale zazwyczaj kilkaset złotych
   13 funtów za każdą zmianę

   Podsumowując, zmiana danych w KRS to proces, który wymaga starannego przygotowania i zrozumienia przepisów. Zawsze warto skonsultować się z ekspertem lub prawnikiem, aby upewnić się, że wszystko jest zrobione prawidłowo.