Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe

KTO SPORZĄDZA SPRAWOZDANIA FINANSOWE I JAK TO ZROBIĆ?

Sprawozdanie finansowe to kluczowy dokument, który zawiera podstawowe informacje o rocznej działalności przedsiębiorstwa, ujęte pod względem finansowym. Sporządzanie sprawozdania jest obowiązkiem wielu firm, a dzień, na który jest ono sporządzane, nazywa się dniem bilansowym. W firmach, gdzie rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada na 31 grudnia.

OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych mają firmy, które muszą prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości,oraz firmy, które dobrowolnie wybrały prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z tą ustawą. Dotyczy to zarówno spółek kapitałowych, jak i osobowych, a także osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Forma prowadzenia działalności gospodarczej nie ma znaczenia, kluczowa jest metoda ewidencjonowania przychodów i kosztów.

KTO ODPOWIADA ZA SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO?

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spoczywa nakierownikach jednostki, którymi są:

⦁ Członkowie zarządu spółek kapitałowych,
⦁ Wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółkach jawnych, cywilnych, partnerskich,
⦁ Komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych,
⦁ Likwidatorzy, syndycy lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym,
⦁ Członkowie organów zarządzających innych jednostek, do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości.

CO ZAWIERA SPRAWOZDANIE FINANSOWE?

⦁ Bilans – wykazuje stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
⦁ Rachunek zysków i strat – wykazuje oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy,
⦁ Informacja dodatkowa – zawiera m.in. opis przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Do sprawozdania finansowego trzeba dołączyć uchwałę zatwierdzającą dokumenty, sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane), uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, oraz opinię lub sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie było badane).

KIEDY TRZEBA PRZYGOTOWAĆ SPRAWOZDANIE FINANSOWE?

Spółki zarejestrowane w KRS mają trzy miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, termin ten upływa 31 marca. Sprawozdanie powinno zostać zatwierdzone nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca, jeśli rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym.

SANKCJE ZA NIEZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA

Za niezłożenie sprawozdania finansowego grożą sankcje, takie jak grzywna, kara ograniczenia wolności, postępowanie przymuszające, rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS, czy ustanowienie kuratora.

JAK PRZYGOTOWAĆ E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE?

Sprawozdanie finansowe sporządza się w formie elektronicznej, zgodnie z formatem określonym przez Ministerstwo Finansów. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej obejmuje również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będące podatnikami CIT.

JAK PODPISAĆ E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE?

Sprawozdanie finansowe podpisują kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku jednostki kierowanej przez organ wieloosobowy, sprawozdanie może podpisać co najmniej jedna osoba z tego organu, po złożeniu odpowiednich oświadczeń przez pozostałe osoby.

ZŁOŻENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO KRS

Sprawozdanie finansowe należy złożyć do KRS za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości. Termin złożenia to 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

KTO MOŻE PRZESŁAĆ E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE?

Sprawozdanie finansowe zgłasza i przesyła w systemie e-KRS kierownik jednostki, zawodowy pełnomocnik, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator.

PODSUMOWANIE

Sporządzanie sprawozdania finansowego to obowiązek, który wymaga dokładności i terminowości. Przestrzeganie przepisów oraz odpowiednie przygotowanie dokumentów jest kluczowe, aby uniknąć sankcji i zapewnić przejrzystość finansową przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług naszej kancelarii prawno podatkowej, która oferuje kompleksową pomoc w zakresie składania sprawozdań finansowych. Dzięki naszemu wsparciu, mogą Państwo skupić się na rozwijaniu swojej działalności, mając pewność, że wszystkie aspekty prawne i podatkowe są odpowiednio zarządzane.

Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnych usług naszej kancelarii prawno-podatkowej, która oferuje kompleksową pomoc w zakresie składania sprawozdań finansowych. Dzięki naszemu wsparciu, mogą Państwo skupić się na rozwijaniu swojej działalności, mając pewność, że wszystkie aspekty prawne i podatkowe są odpowiednio zarządzane.

Skontaktuj się z Mecenasem Maciejem Piwowarczykiem w sprawie:

email: kancelaria@jasna3.com.pl
tel.: 81 820 05 64

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!