Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

KRS – zmiana zarządu w spółce z o.o. – Wpisy i zmiany

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności jako osoba prawna nie byłaby w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw. Do tego potrzebne jej są organy, w których skład wchodzą osoby fizyczne mogące realnie i w sposób wiążący podejmować wszelkie czynności w celu reprezentacji interesów Spółki. Nie ulega żadnej wątpliwości, że dla prawidłowego funkcjonowania spółki zarząd w spółce z o.o. jest bardzo istotny.

Zgodnie z treścią art. 201 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarząd w spółce z o.o. składa się z jednego albo większej liczby członków. Decydujące w tym zakresie są postanowienia zawarte w umowie spółki.

Zmiana członka zarządu KRS

Co do zasady, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych członkowie zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą wspólników. Oznacza to, że decyzję o odwołaniu podejmuje zgromadzenie wspólników w formie uchwały w głosowaniu tajnym. Tryb ten jednak może zostać zmieniony przez umowę wspólników. I tak, wspólnicy chcący w większym stopniu zadbać o swoje interesy w umowie spółki powinni doprecyzować wszelkie kwestie związane z powoływaniem zarządu, jak chociażby wyznaczyć organ, który będzie zdolny go powoływać, skonkretyzować tryb powołania, a także poszerzyć wymagania względem kandydatów na członków przez ustalenie wymaganego wykształcenia i doświadczenia.

Zmiany w zarządzie mogą mieć różną przyczynę. Przykładowo, mogą wynikać ze zmian właścicielskich spółki, nie osiągnięcia wyznaczonych celów bądź członek zarządu może zrezygnować z funkcji na własne żądanie.

Jakie dokumenty do KRS przy zmianie zarządu?

Tak czy inaczej, każda zmiana w zarządzie spółki wymaga zgłoszenia do KRS-u w terminie 7 dni od dnia powołania lub odwołania członka zarządu. Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak:

  • Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, w którym zostały zawarte uchwały dotyczące odwołania i powołania członków zarządu (najczęściej dołączany dokument)
  • inne dokumenty potwierdzające zmiany w zarządzie w zależności od zapisów umowy spółki i podmiotu uprawnionego do powołania zarządu,
  • oświadczenia członków zarządu o adresach do doręczeń

Usługę wprowadzenia zmian w KRS, w tym zmiany w zarządzie spółki z o.o., możesz zamówić online w zakładce -> Wpisy i zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz dokonujemy zmian za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!