Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

VAT

W obszarze podatku od towarów i usług Kancelaria oferuje m. in.

 • obsługę księgową podatników VAT,
 • zgłoszenie do podatku VAT,
 • doradztwo w wyborze odpowiedniej stawki VAT oraz asystę księgowa,
 • składanie wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkową,
 • doradztwo i asysta przy zwrocie VAT oraz asysta księgowa,
 • doradztwo w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT),
 • doradztwo w zakresie transakcji zawieranych przez e- commerce,
 • rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu podatku od towarów i usług,
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • asysta i reprezentowanie podczas kontroli skarbowych i celno- skarbowych,
 • składanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej.

Kto jest podatnikiem VAT?

Podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) jest osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, itp.), która samodzielnie wykonuje działalność gospodarczą, bez względu na cel czy rezultat takiej działalności.

Podatnikiem VAT będzie także jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej stanowiąca przedsiębiorstwo w spadku kontynuująca prowadzenie działalności gospodarczej zmarłego podatnika od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i dokonano odpowiedniego zgłoszenia zgodnie z ustawą o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Podatnikiem VAT jest również osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna zobowiązana do zapłaty cła (nawet w przypadku gdy importowany towar jest zwolniony od cła albo cło zostało zawieszone, albo zastosowano preferencyjną stawkę celną), uprawniona do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej.

Działalność gospodarcza dla celów VAT to wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów, które pozyskują zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób, które wykonują wolne zawody. Działalność gospodarcza polega w szczególności na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W niektórych sytuacjach podatnikami mogą być również usługobiorcy oraz podmioty, które nabywają towary.

Kto to jest mały podatnik VAT?

Mały podatnik to podatnik VAT, u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty, która odpowiada równowartości:

 • 1 200 000 euro lub
 • 45 000 euro w przypadku podatników, którzy prowadzą przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzają funduszami inwestycyjnymi, zarządzają alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, są agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami, które świadczą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu.

Co to jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)?

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów polega na przeniesieniu prawa do rozporządzania jak właściciel towarem, który jest przewożony z państwa członkowskiego UE do Polski.

Mechanizm opodatkowania przypomina ten stosowany w przypadku zasady reverse charge (tzw. odwrotne obciążenie). Oznacza to, że jeżeli kupujesz towar, rozliczasz podatek należny. Podatek ten jest zazwyczaj podatkiem naliczonym i podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

Jeśli posługujesz się numerem VAT-UE możesz wewnątrzwspólnotowo nabywać towary. Transakcje te wykazujesz w informacji podsumowującej.

WNT to także przewóz towarów własnych z państwa członkowskiego do Polski. Takie nabycie jest opodatkowane stawką podatkową, właściwą dla dostawy takiego samego towaru w kraju.

Co to jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)?

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) to, w uproszczeniu, „odwrócenie" procedury WNT.

Polega ona na przeniesieniu prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, w wyniku czego towar jest wywożony z Polski do innego kraju członkowskiego UE. WDT w Polsce towarzyszy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w państwie, do którego towary są dostarczane. WDT to również przewóz towarów własnych podatnika do innego państwa członkowskiego UE.

WDT jest opodatkowana stawką 0 proc. przy spełnieniu odpowiednich wymogów, co oznacza, że faktury wystawiane nabywcom nie zawierają kwoty podatku. Dostawca może jednak odliczyć kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z taką dostawą.

W przypadku WDT można również zastosować procedurę magazynu konsygnacyjnego. Aby z niej skorzystać, unijny nabywca towarów musi być zagranicznym podatnikiem VAT (rozlicza VAT z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług w innym niż Polska państwie członkowskim) i wykazać przemieszczenie towarów w państwie członkowskim, w którym transport lub wysyłka zostały zakończone. Wykazuje on również dostawę towarów jako WNT w miesiącu, w którym u polskiego podatnika powstał obowiązek podatkowy, wynikający z tej dostawy.

Podatnicy VAT, którzy prowadzą transakcje wewnątrzwspólnotowe i posługują się numerem VAT-UE, wykazują wewnątrzwspólnotową dostawę towarów również w informacji podsumowującej.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!