Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe – jak je przygotować i do kiedy złożyć?

Zakończenie roku obrotowego oznacza konieczność złożenia sprawozdania finansowego. Obowiązek ten, nakładany przez ustawę o rachunkowości, dotyczy wszystkich jednostek gospodarczych, które decydują się na prowadzenie tzw. pełnej księgowości.

Definicja opisuje sprawozdanie finansowe jako dokument przedstawiający sytuację finansową danego podmiotu i wyniki w minionym roku. Dotyczy ono roku obrachunkowego i przygotowywane jest w formie zestawień liczbowych. Sprawozdanie finansowe może być przygotowane według wytycznych ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Co zawiera sprawozdanie finansowe?

Na pełne sprawozdanie składają się: rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale i rachunek przepływów pieniężnych. Ponadto, zawiera ono również inne dodatkowe informacje i objaśnienia dotyczące poszczególnych zagadnień, a także ogólne wprowadzenie do całego dokumentu. Jeżeli wymagają tego przepisy ustawowe, to dołącza się do niego także sprawozdanie z działalności danej jednostki.

Forma sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe może być złożone tylko w formie elektronicznej. Do przeglądania lub edycji plików struktur logicznych sprawozdań należy użyć narzędzi umożliwiających dostosowanych do formatu XSD. Ministerstwo Finansów opublikowało bezpłatną aplikację e-Sprawozdania Finansowe przeznaczoną dla jednostek, które chcą sporządzić sprawozdanie w postaci elektronicznej, zgodnej z formatem i strukturą logiczną opublikowaną przez Ministerstwo Finansów.

Termin sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 r.

  • 31 marca 2023 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego.
  • 30 czerwca 2023 r. – zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
  • 15 lipca 2023 r. – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!