Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Spółka komandytowo – akcyjna (SKA) – rejestracja spółek w KRS

Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą. To co ją charakteryzuje to fakt, że co najmniej jeden wspólnik jest komplementariuszem i odpowiada za zobowiązania bez ograniczeń i co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Spółka komandytowo-akcyjna wyróżnia się zróżnicowanym statusem wspólników. Panują tu szczególne zasady odpowiedzialności, zróżnicowany reżim prawny – odesłanie zarówno do przepisów o spółce jawnej jak i o spółce akcyjnej.

Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną. Czyli może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania i nabywać prawa.

Ważnym elementem tej spółki jest kapitał zakładowy, którego minimalna wartość to 50 tys. zł. Wyznacza on kwotowy zakres odpowiedzialności spółki za zobowiązania.

Jak powstaje spółka komandytowo-akcyjna?

 1. Podpisanie statutu spółki w formie aktu notarialnego przez założycieli
 2. Wniesienie wkładów przez komplementariuszy
 3. Wniesienie wkładów przez akcjonariuszy
 4. Objęcie akcji przez akcjonariuszy
 5. Rejestracja spółki w KRS

Co to jest statut spółki?

Statut jest bardzo ważny jest to bowiem pierwsze zdarzenie zmierzające do powstania spółki. Musi być on podpisany przez wszystkich komplementariuszy (osoby, które ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność). Akcjonariusze mogą podpisać statut, ale jest to ich prawo.

Warto pamiętać, że wymagana forma dla statutu to akt notarialny! Niezachowanie tej formy powoduje nieważność statutu.

Elementy, które musi zawierać statut zostały zawarte w art. 130 KSH i są to:

 1. Firma i siedziba spółki;
 2. Przedmiot działalności spółki;
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
 4. wkłady wnoszone przez każdego komplementariusza oraz ich wartość
 5. wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne czy na okaziciela
 6. liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów;
 7. nazwiska i imiona albo nazwy firm komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
 8. organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ich ustanowienie.

Zgodnie z art. 127 KSH firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko jednego, kilku lub wszystkich komplementariuszy wraz z dodatkiem spółka komandytowo-akcyjna lub skrótem S.K.A.

W przypadku, gdy komplementariuszem jest osoba prawna firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać pełną nazwę tej osoby prawnej.

Warto pamiętać, że umieszczenie nazwiska akcjonariusza w firmie spółki spowoduje, że będzie on ponosił odpowiedzialność za zobowiązania spółki jak komplementariusz.

Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej

W spółce komandytowo-akcyjnej występują dwie grupy wspólników. Pierwszą grupą są komplementariusze, którzy ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Drugą grupą są akcjonariusze, czyli wspólnicy, na udziały których wystawiane są akcje spółki i którzy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za zobowiązania.

Jak wygląda odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej?

Odpowiedzialność wspólników zależy od tego do jakiej grupy wspólników należą – czy są komplementariuszami czy też akcjonariuszami?

Jeśli chodzi o odpowiedzialność komplementariuszy to odpowiadają oni za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem. Jest to również odpowiedzialność solidarna ze spółką i pozostałymi komplementariuszami.

W przypadku akcjonariuszy nie ponoszą oni w ogóle odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Występują tylko dwa wyjątki, gdy akcjonariusz może odpowiadać za zobowiązania spółki. Pierwszym przypadkiem będzie umieszczenie jego nazwiska w firmie spółki. Poniesie odpowiedzialność także w sytuacji, gdy będzie działać bez umocowania lub je przekroczy.

Zakres pomocy kancelarii w zakresie powstania i prowadzenia spółki komandytowo-akcyjnej

Nasza kancelaria pomoże Ci w:

 • założeniu spółki komandytowo-akcyjnej,
 • opracowaniu statutu i umowy spółki,
 • Rejestracji spółki komandytowo- akcyjnej w KRS.

Planujesz założenie spółki ? Prowadzisz spółkę, ale napotkały Cię problemy? Zapraszamy do kontaktu. Nasza kancelaria pomoże Ci w rozwiązaniu problemu związanego ze spółką komandytowo-akcyjną oraz pomoże Ci założyć spółkę.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!