Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Składki na PFRON – czy pracodawca musi je opłacać oraz jak obliczyć wielkość składek?

PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika wysokość składki na PFRON, a także liczba wyłączeń. Zgodnie w powyższymi przepisami najistotniejszymi kryteriami wpływającymi na obowiązek opłacania Funduszu jest wielkość zatrudnienia, jak również liczba osób z niepełnosprawnością zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie.

Zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych składki na PFRON są zobowiązani opłacać pracodawcy, którzy w danym roku zatrudnili co najmniej 25 osób w przeliczeniu na etaty.

Kolejnym kryterium jest poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie. Jeżeli pracodawca zatrudnia minimum 25 osób i jednocześnie nie zatrudnia osób z niepełnosprawnością, bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% wśród ogólnego stanu zatrudnienia, będzie obowiązany opłacać składki na PFRON.

Wyjątek stanowią tutaj podmioty, które są publiczną lub niepubliczną uczelnią, szkołą, przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, placówką opiekuńczo-wychowawczą, regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną, interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym, placówką resocjalizacyjną, żłobkiem oraz klubem dziecięcym

Jak obliczyć wysokość składek na PFRON?

Wysokość wpłaty przekazywanej na PFRON stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w poprzedzającym kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (6% lub 2%), a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Kwotę składki na PFRON oblicza się według następującego wzoru:

Kz = 40,65% x Pw x (Zo x 6% – Zn)

Objaśnienia skrótów:

Kz – to kwota składki na PFRON;

Pw – to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale;

Zo – to liczba pracowników zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat;

Zn – to liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny etat.

Jaki jest termin opłacania składek na PFRON?

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością pracodawca zobowiązany jest dokonać wpłaty na PFRON do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniał on przesłanki powodujące powstanie obowiązku opłaty składki na PFRON. W tym terminie należy złożyć formularz PFRON INF-D-P do PFRON, będący deklaracją wpłaty wymaganej kwoty.

Podsumowując pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a przy tym nieosiągający odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością (6% lub 2%), na mocy ustawy zobowiązani są do złożenia deklaracji miesięcznej i rocznej oraz dokonania wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!