Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.
Ryczałt dla programisty

Ryczałt dla programisty – kiedy warto skorzystać z ryczałtu w branży IT?

Programiści prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu. Stawka ryczałtu dla usług programisty wynosi 12 %, ale w niektórych przypadkach może wynosić 8,5 %.

Jeśli programista nie ma wysokich kosztów, to ryczałt będzie korzystną formą opodatkowania.

Ryczałt dla programisty - jak działa ta forma opodatkowania w branży IT?

Ryczałt to jedna z form opodatkowania, którą mogą wybrać przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółki cywilne oraz wspólnicy spółek jawnych. Podatek ten reguluje Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jako podstawę obliczenia tej daniny przyjmuje się osiągnięty przychód. Przy tej formie opodatkowania nie bierze się pod uwagę kosztów ich uzyskania. Właściciele firm, którzy chcą skorzystać z ryczałtu, muszą określić profil swojej działalności i ustalić stawkę procentową zgodnie z wykazem podanym w tym akcie prawnym.

Jaka stawka ryczałtu dla programistów i informatyków? 

Co do zasady, programiści świadczący usługi związane z oprogramowaniem (PKWiU 62.01.1), w wyniku których powstaje program komputerowy, powinni zastosować stawkę 12 proc. do osiąganych przychodów. Stawki 12 proc. może skorzystać informatyk, który zajmuje się usługami związanymi z wydawaniem pakietów gier komputerowych (z wyłączeniem publikowania ich w trybie online), pakietów oprogramowania systemowego i użytkowego oraz innego software'u, z wyłączeniem oprogramowania udostępnianego w trybie online. 12 proc. zapłacą również osoby, których działalność związana jest z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, jego instalowaniem, a także zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi. Ponadto taka stawka obowiązuje, gdy programista wykonuje czynności dotyczące oprogramowania objętego grupowaniem "Oryginały oprogramowania komputerowego".

Programiści mogą również na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o podatku zryczałtowanym zakwalifikować swoją działalność jako działalność usługową i skorzystać z 8,5 proc. stawki podatku. Organy skarbowe potwierdziły w interpretacjach, że jest to możliwe dla przychodów uzyskiwanych z:

  1. projektowania stron internetowych/aplikacji mobilnych (działania na poziomie UX/UI Designer),
  2. udostępniania powierzchni reklamowej (PKWiU 63.11.20.0 ),
  3. modelowania danych (tj. przetwarzanie danych).

Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego? Zleć nam sporządzenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową. Interpretacja da ci odpowiedź, czy prawidłowo stosujesz przepisy podatkowe, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych albo czy możesz skorzystać z nich w przyszłości. Indywidualna interpretacja podatkowa chroni przedsiębiorcę niezależnie od tego, czy zawarte w niej postanowienia zostałyby podważone przez inne organy.

Opodatkowanie zwrotu wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością na ryczałcie przez programistę

Podatnik korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie może wykazywać do opodatkowania przychodów pomniejszonych o zwroty kosztów zagwarantowane umową o świadczenie usług w ramach B2B.

W interpretacji indywidualnej z dnia z dnia 6 czerwca 2022 r., (0113-KDIPT2-1.4011.376.2022.1.MGR), dotyczącej jednoosobowego przedsiębiorcy świadczącego usługi programistyczne, Dyrektor KIS uznał, że zwroty wydatków otrzymane przez przedsiębiorcę w związku z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: kosztów dojazdu do siedziby klienta zamawiającego, udokumentowanych biletami lub fakturami oraz innych kosztów, w szczególności kosztów noclegu, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stawką właściwą dla rodzaju działalności, w związku z którą ten przychód powstał.

Konieczność uznania zwracanych kosztów podróży oraz kosztów noclegów za przychód przedsiębiorcy oparta została na interpretacji przepisu art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyłączającym z przychodów zwroty innych wydatków zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Organ wskazał, że użyte w tym przepisie "inne wydatki" należy rozumieć wydatki inne niż wymienione w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczyć będzie kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki nie będą dla podatnika przychodem podatkowym. Jednocześnie, posługując się zasadami wnioskowania a contrario, z treści art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mając ponadto na względzie art. 14 ust. 1 ww. ustawy, można wyprowadzić zasadę, że zwrócone wydatki zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, stanowią przychody podatnika.

Dla opodatkowanego ryczałtem skutki podatkowe związane ze zwrotem wydatków są uzależnione od tego, czy wydatki, które będą zwracane mogą być „hipotetycznie” zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami, czy też nie. Jeżeli zwracane wydatki zgodnie z przepisami podatkowymi podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, w sytuacji kiedy podatnik korzystałby z opodatkowania na zasadach ogólnych, wówczas kwota zwrotu powinna podlegać zaliczeniu do przychodów. Natomiast, jeżeli zwrot poniesionych wydatków dotyczyć będzie kosztów, które zgodnie z przepisami podatkowymi nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, wówczas zwrócone wydatki nie będą dla podatnika przychodem podatkowym. Dla powyższego nie ma znaczenia, że podatnik korzysta z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdzie nie pomniejsza się podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów.

Tym samym podatnik zobowiązany uznać ten wpływ za przychód podatkowy. Organ podatkowy wskazał, że zasadą jest, iż opodatkowaniu podlegają wszelkie wpływy majątkowe powstałe przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgodnie z tą zasadą również otrzymany przez podatnika na ryczałcie zwrot wydatków poniesionych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi dla przedsiębiorcy przychód podlegający opodatkowaniu stawką ryczałtu właściwą dla rodzaju działalności w związku z którą wydatki poniesiono.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla programistów a składka zdrowotna

W przypadku zdecydowania się jako formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany, nie będzie możliwości zaliczania do kosztów wydatków związanych prowadzeniem działalności (jak to ma miejsce w przypadku skali podatkowej czy podatku liniowego). Na szczęście koszty w przypadku programistów nie są zbyt wysokie. Niestety decydując się na ryczałt problematyczne będzie wyliczenie miesięcznej składki zdrowotnej, która będzie się wahała od 376,16 zł do nawet 1 128,48 w zależności od wysokości przychodów.

Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego? Zleć nam sporządzenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.

Indywidualna interpretacja podatkowa to informacja udzielana przez Krajową Informację Skarbową. Interpretacja da ci odpowiedź, czy prawidłowo stosujesz przepisy podatkowe, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych albo czy możesz skorzystać z nich w przyszłości. Indywidualna interpretacja podatkowa chroni przedsiębiorcę niezależnie od tego, czy zawarte w niej postanowienia zostałyby podważone przez inne organy.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!