Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Rola Zarządu w Fundacji Rodzinnej: Obowiązki i Odpowiedzialności

Zarząd fundacji rodzinnej stanowi kluczowy organ odpowiedzialny za prowadzenie spraw fundacji, jej reprezentowanie oraz realizację celów statutowych. Jego rola jest fundamentalna dla sprawnego funkcjonowania fundacji, a także dla zachowania zgodności działalności z prawem oraz celami fundacji. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązkom i odpowiedzialnościom zarządu w kontekście fundacji rodzinnej.

Skład i Reprezentacja Zarządu

Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy, co zależy od statutu fundacji. Fundator ma możliwość włączenia się bezpośrednio do zarządu lub powierzenia tej roli beneficjentom lub zewnętrznym ekspertom. W przypadku zarządu wieloosobowego, reprezentacja fundacji zwykle wymaga współdziałania co najmniej dwóch członków, chyba że statut stanowi inaczej. Kadencja członków zarządu zazwyczaj wynosi 3 lata, lecz fundator może ustalić inne zasady w statucie fundacji.

Obowiązki Zarządu

Głównymi zadaniami zarządu są:

  • Zapewnienie płynności finansowej i wypłacalności fundacji: Zarząd odpowiada za zarządzanie finansami fundacji, co obejmuje odpowiedzialne planowanie i realizację budżetu.
  • Realizacja świadczeń dla beneficjentów: Zarząd musi zapewnić, że wszystkie przysługujące beneficjentom świadczenia są realizowane zgodnie z celami fundacji.
  • Aktualizacja spisu mienia: Zarząd jest zobowiązany do regularnego aktualizowania rejestru majątku fundacji.
  • Tworzenie i aktualizacja listy beneficjentów: Lista beneficjentów musi być prowadzona z uwzględnieniem wymogów ochrony danych osobowych.

Odpowiedzialność Zarządu

Członkowie zarządu muszą działać lojalnie wobec fundacji, zachowując należytą staranność. Odpowiedzialność za działania lub zaniechania sprzeczne z prawem lub statutem może skutkować obowiązkiem naprawienia szkody wyrządzonej fundacji. Aby uniknąć odpowiedzialności, członek zarządu musi wykazać, że działał w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.

Poufność i Tajemnica Fundacji

Członkowie zarządu mają obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących działalności fundacji, jej strategii inwestycyjnych oraz danych osobowych beneficjentów. Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy fundacji pozostaje nawet po zakończeniu kadencji.

Konsekwencje Niewłaściwego Działania

Zarząd jest również odpowiedzialny za zwrot nienależnych świadczeń spełnionych na rzecz beneficjenta, jeśli działanie to było sprzeczne z prawem lub statutem. W takim przypadku odpowiedzialność jest solidarna z beneficjentem.

Ważne!

Rola zarządu w fundacji rodzinnej jest złożona i wiąże się z szerokim zakresem obowiązków oraz znaczną odpowiedzialnością. Sprawne zarządzanie fundacją wymaga nie tylko rozległej wiedzy prawniczej i ekonomicznej, ale także zdolności do zarządzania ryzykiem i zachowania integralności w działaniach. Dlatego wybór członków zarządu powinien być przemyślany, a ich działalność systematycznie monitorowana, aby zapewnić trwałość i efektywność fundacji.

Jak założyć fundację rodzinną? Jak wygląda cały proces w aspekcie prawnym i księgowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!