Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Rola Fundatora w Fundacji Rodzinnej:

Fundacja rodzinna, jako specyficzna forma prawna, umożliwia zarządzanie majątkiem rodzinnym i jego ochronę przez pokolenia. W procesie tworzenia i funkcjonowania fundacji kluczową rolę odgrywa fundator, którego prawa i obowiązki są ściśle określone przez ustawę oraz statut fundacji.

Fundator jako Inicjator i Twórca Fundacji

Fundacja rodzinna zaczyna swoje istnienie od fundatora, który jest zobowiązany do jej formalnego ustanowienia. Proces ten obejmuje kilka kluczowych kroków:

  • Ustalenie statutu fundacji: Fundator musi określić w akcie notarialnym cele i zasady działania fundacji, co jest fundamentalne dla jej przyszłej działalności.
  • Sporządzenie spisu mienia: Niezbędne jest zinwentaryzowanie majątku, który posłuży za fundusz założycielski, z minimalną wartością 100 000 zł.
  • Ustanowienie organów fundacji: Fundator ma prawo do powołania (i odwoływania) członków zarządu i rady nadzorczej, co daje mu znaczący wpływ na zarządzanie fundacją.

Prawa i Obowiązki Fundatora

Fundator, oprócz ról inicjujących, posiada szereg uprawnień po ustanowieniu fundacji:

  • Zaskarżanie uchwał organów fundacji: Jeżeli działania zarządu lub innych organów są niezgodne ze statutem, celem fundacji lub ustawą, fundator może je zakwestionować.
  • Prawo do modyfikacji statutu: Fundator może dostosować zasady funkcjonowania fundacji, reagując na zmieniające się okoliczności lub potrzeby.

Obowiązki fundatora są związane głównie z etapem zakładania fundacji i zapewnieniem jej odpowiednich środków do działania oraz prawidłowej konstrukcji organizacyjnej.

Specjalna Pozycja w Strukturze Fundacji

Fundator może łączyć w sobie różne role:

  • Członek zarządu: Fundator może być jedynym lub jednym z członków zarządu, co umożliwia bezpośredni wpływ na bieżące zarządzanie fundacją.
  • Beneficjent: Ustawa pozwala na to, aby fundator był jednocześnie beneficjentem fundacji, co oznacza, że może korzystać z jej majątku zgodnie z założonymi celami.

Ochrona Interesów Fundatora

Prawa fundatora mają charakter ściśle osobisty i są niezbywalne, co zapewnia, że jego wizja i cele fundacji będą respektowane. Fundator może delegować wykonanie swoich uprawnień innym osobom, ale tylko za swojego życia.

Ważne!

Fundator fundacji rodzinnej ma nie tylko decydujący wpływ na jej kształt i działanie, ale także pozostaje główną postacią w jej strukturze zarządczej i kontrolnej. To stanowi o unikalności tej formy prawnej i oferuje fundatorom szerokie możliwości w zarządzaniu przekazywanym majątkiem. Rola ta wiąże się jednak z koniecznością dokładnego zaplanowania oraz odpowiedzialności za przestrzeganie określonych w ustawie i statucie fundacji zasad.

Jak założyć fundację rodzinną? Jak wygląda cały proces w aspekcie prawnym i księgowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!