Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Podatek Komplementariusza

Obliczenie podatku od zysków wypłacanych przez spółki komandytowe ich wspólnikom uzależnione jest przede wszystkim od statusu tych wspólników, tj. od tego czy są oni komplementariuszami czy komandytariuszami – dotyczy to zarówno wspólników będących osobami fizycznymi, jak i wspólników będących osobami prawnymi.

Komplementariusz będący osobą fizyczną.

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 6a ustawy o PIT zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1 pkt 4, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Z zastrzeżeniem zawartym w art. 30a ust. 6b ustawy o PIT, że kwota wyżej wspomnianego pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że w stosunku do osoby fizycznej będącej komplementariuszem spółki komandytowej, ustawa nie przewiduje zwolnienia, jak w przypadku komandytariusza. W tym jednak przypadku przepisy podatkowe dają prawa do odliczenia przez wspólników podatku zapłaconego przez spółkę do wielkości posiadanych przez nich udziałów w Spółce.

Zgodnie z obecnym stanowiskiem organów podatkowych dla celów opodatkowania wypłacanych wspólnikom kwot podatkiem dochodowym nie ma znaczenia fakt czy na moment wypłaty należność stanowi już kwotę wynikającą z rozliczonego w spółce komandytowej dochodu, czy jest to jedynie wypłacana w trakcie roku podatkowego zaliczka. W każdym z tych przypadków spółka komandytowa zobowiązana jest od dokonanych wypłat pobrać i odprowadzić na konto urzędu skarbowego, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy.

Po zakończeniu roku obrotowego i sporządzeniu sprawozdania finansowego spółka pozna dopiero zysk za rok obrotowy, w którym doszło do wypłaty zaliczek na poczet dywidendy. Stosownie do art. 72 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa powstanie wtedy nadpłata podatku dochodowego związana ze zmniejszeniem zobowiązania z tytułu należnej dywidendy. Podatnicy, czyli wspólnicy spółki komandytowej będą w takim przypadku mieli prawo do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w trybie art. 75 § 1 Ordynacji podatkowej.

Komplementariusz będący osobą prawną.

Z kolei zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy o CIT zryczałtowany podatek, obliczony zgodnie z ust. 1, od przychodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, pomniejsza się o kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego zgodnie z art. 19, za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany.

Z zastrzeżeniem zawartym w art. 22 ust. 1b ustawy o CIT, że kwota wyżej wspomnianego pomniejszenia nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1.

Zatem w stosunku do osoby prawnej będącej komplementariuszem spółki komandytowej, ustawa nie przewiduje zwolnienia, jak w przypadku komandytariusza. W tym jednak przypadku przepisy podatkowe dają prawa do odliczenia przez wspólników podatku zapłaconego przez spółkę do wielkości posiadanych przez nich udziałów w spółce.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!