Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Podatek Komandytariusza

Obliczenie podatku od zysków wypłacanych przez spółki komandytowe ich wspólnikom uzależnione jest przede wszystkim od statusu tych wspólników, tj. od tego czy są oni komplementariuszami czy komandytariuszami – dotyczy to zarówno wspólników będących osobami fizycznymi, jak i wspólników będących osobami prawnymi.

Komandytariusz będący osobą fizyczną.

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Natomiast zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Zgodnie z powyższym, opodatkowanymi zryczałtowanym podatkiem dochodowym, obliczanym według stawki 19%, przychodami wspólników tych spółek są dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału.

Jednocześnie jednak należy zauważyć, że ustawa o PIT przewiduje pewne preferencje dla komandytariuszy. Preferencje te wynikają z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT, który stanowi, że zwalnia się od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60.000 zł w roku podatkowym – odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

W efekcie, komandytariusz może korzystać ze zwolnienia od podatku w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 zł rocznie. Zwolnienie może być stosowane odrębnie dla każdej spółki, w której podatnik jest komandytariuszem.

Istnieje jednak wyjątek od powyższej regulacji. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 40 ustawy o PIT wskazanego wyżej zwolnienia nie stosuje się w przypadku, gdy komandytariusz:

1) posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

2) jest członkiem zarządu:

a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

3) jest podmiotem powiązanym – w rozumieniu przepisów o cenach transferowych – z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.

Komandytariusz będący osobą prawną

Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku gdy komandytariusz jest osoba prawną. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT podatek dochodowy od określonych w art. 7b ust. 1 pkt 1 przychodów z dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Jak zaś wynika z art. 22 ust. 4e ustawy o CIT zwalnia się od podatku dochodowego kwotę stanowiącą 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.

Należy również podkreślić, że w myśl art. 22 ust. 4f ustawy o CIT ww. zwolnienie – tożsamo, jak w przypadku osób fizycznych – nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej w przypadkach, w których istniejące pomiędzy wspólnikami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką wskazywać będą na "optymalizacyjny" charakter prowadzenia takiej spółki.

Ponadto, w przypadku komandytariusza (będącego podatnikiem CIT) możliwe jest zwolnienie z podatku na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o CIT, tzw. zwolnienie dywidendowe. Możliwość skorzystania z tego zwolnienia w stosunku do komandytariusza potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 3 lutego 2021 r., (nr DD5.054.7.2021), będącym odpowiedzią na interpelacje poselską nr 17368.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!