Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

PIT

W obszarze podatku dochodowego od osób fizycznych Kancelaria oferuje m. in.:

 • obsługę księgową podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą,
 • optymalizację podatku PIT,
 • optymalizacja daniny solidarnościowej,
 • doradztwo w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania (skala, liniowy) oraz asysta księgowa,
 • doradztwo i ustalenie możliwości przejścia na ryczałt ewidencjonowany,
 • rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzenie opinii podatkowych dla podatników uzyskujących dochody poza terenem RP,
 • asysta i reprezentowanie podczas kontroli skarbowych,
 • składanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej i opinii zabezpieczającej.

Jaka jest podstawa opodatkowania w PIT?

Podstawowym aktem prawnym w zakresie opodatkowania PIT jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa PIT”).

Drugą ustawą, która reguluje większość ryczałtowych form opodatkowania, jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej „ustawa ryczałtowa”). Określa ona węższy zakres, który może podlegać opodatkowaniu i ma zastosowanie do osób, które wybrały ryczałt:

 • prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (w zakresie dopuszczonym tą formą opodatkowania),
 • osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,
 • osiągających przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, w ograniczonym zakresie, określonym w art. 20 ust. 1c ustawy PIT
 • duchownych.

Poza zakresem obu ustaw pozostają m.in. przychody:

 • z działalności rolniczej, ale z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej, które są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie PIT
 • z gospodarki leśnej (w rozumieniu ustawy o lasach),
 • podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,
 • wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 • z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
 • ze świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, objętych wspólnością majątkową małżeńską.

Kto jest podatnikiem podatku PIT?

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym małoletnie dzieci.

Dochody małoletnich dzieci z ich własnej pracy, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, ewentualnie z innych źródeł, gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania z nich pożytków, rozliczane są na imię małoletniego dziecka. Pozostałe dochody małoletniego dziecka, np. z najmu jego nieruchomości, dolicza się do dochodów rodziców.

Szczególnym rodzajem podatnika jest przedsiębiorstwo w spadku.

Jak opodatkowany jest podatnik PIT na skali podatkowej?

Podstawową formą opodatkowania dochodów jest opodatkowanie według skali podatkowej. Obecnie obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa ze stawkami 12% i 32%, progiem dochodu 120 000 zł oraz roczną kwotą zmniejszającą podatek 3 600 zł.

Przy spełnieniu określonych warunków podatek może być obliczany przy zastosowaniu jednej 19% stawki, od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika).

Określone dochody opodatkowane są wyłącznie według 19% stawki podatku, tj.:

 • z niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych),
 • z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!