Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Ograniczenie Ryzyk związanych z Utworzeniem Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna, choć jest ważnym narzędziem do zarządzania majątkiem i realizacji celów rodziny, może nieść ze sobą pewne ryzyka. Kluczowym zagadnieniem jest utrzymanie kontroli nad fundacją oraz jej majątkiem, aby uniknąć niepożądanych skutków, takich jak nieprawidłowe zarządzanie czy nadużycia. Istnieją jednak sposoby, aby zminimalizować te ryzyka.

Konstrukcja Statutu Fundacji

Fundator może znacząco wpłynąć na ograniczenie ryzyka utraty kontroli nad majątkiem poprzez staranne sformułowanie statutu fundacji. W tym celu należy odpowiednio określić cele fundacji, strukturę organów oraz zasady ich współpracy i kontroli. Warto również wyznaczyć radę nadzorczą, która będzie monitorować działania fundacji.

Ustanowienie Rad Nadzorczych

Ustanowienie rady nadzorczej może być kluczowym krokiem w zapewnieniu odpowiedniej kontroli nad fundacją. Jeśli liczba beneficjentów przekracza dwadzieścia pięć osób, ustanowienie rady nadzorczej staje się obowiązkowe. Jej rola polega na monitorowaniu działań fundacji oraz zatwierdzaniu ważnych decyzji.

Zgoda Beneficjentów

Fundator może również określić czynności, dla których wymagana będzie zgoda zgromadzenia beneficjentów. W ten sposób można zagwarantować, że beneficjenci będą mieli wpływ na kluczowe decyzje dotyczące fundacji.

Procedury Zmiany Statutu

Aby uniknąć ryzyka niepożądanych zmian w statucie, należy szczegółowo określić zasady jego zmiany. Fundator może wymagać kwalifikowanej większości głosów na zgromadzeniu beneficjentów lub uzyskania dodatkowej zgody rady nadzorczej.

Obowiązkowy Audyt

Fundacja rodzinna podlega obowiązkowemu audytowi, co stanowi istotny mechanizm kontroli. Audyt sprawdza prawidłowość zarządzania majątkiem oraz działań fundacji, zapobiegając nadużyciom i nieprawidłowościom.

Ważne!

Odpowiednie działania podejmowane na etapie tworzenia fundacji mogą istotnie ograniczyć ryzyka związane z utratą kontroli nad nią oraz jej majątkiem. Staranne opracowanie statutu, ustanowienie organów nadzorczych oraz regularne audyty stanowią kluczowe elementy zapewnienia stabilności i skutecznego funkcjonowania fundacji rodzinnej.

Jak założyć fundację rodzinną? Jak wygląda cały proces w aspekcie prawnym i księgowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!