Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Fundacja Rodzinna a Działalność Gospodarcza

W maju 2023 roku zaszły znaczące zmiany w przepisach dotyczących sukcesji międzypokoleniowej w firmach rodzinnych. Wprowadzenie fundacji rodzinnej, nowego rodzaju osoby prawnej, stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy dotąd korzystali z ograniczonych rozwiązań lub zmuszeni byli wybierać zagraniczne jurysdykcje, takie jak Liechtenstein czy Malta. Ustawa o fundacji rodzinnej z 26 stycznia 2023 roku wprowadza jednak pewne specyficzne ograniczenia co do rodzaju działalności, jaką może prowadzić taka fundacja.

Dozwolona Działalność Gospodarcza Fundacji Rodzinnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, działalność gospodarcza fundacji rodzinnej jest dość restrykcyjnie ograniczona. Obejmuje ona:

  • Zbywanie mienia, które nie zostało nabyte wyłącznie w celu jego dalszej odsprzedaży.
  • Najem, dzierżawę oraz udostępnianie mienia na innych podstawach.
  • Udział w spółkach handlowych, funduszach inwestycyjnych i spółdzielniach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.
  • Nabycie i zbycie papierów wartościowych oraz instrumentów pochodnych.
  • Udzielanie pożyczek spółkom kapitałowym oraz osobowym, w których fundacja posiada udziały lub akcje, oraz beneficjentom.
  • Obrót zagranicznymi środkami płatniczymi.
  • Produkcja roślinnych i zwierzęcych produktów przetworzonych nieprzemysłowo (z pewnymi ograniczeniami).
  • Gospodarka leśna.

Ważne jest, że działalność związana z pkt 7 i 8 może być prowadzona tylko w ramach gospodarstwa rolnego.

Ograniczenia i Konsekwencje Naruszeń

Ustawa określa zamknięty katalog dozwolonych form działalności gospodarczej, co oznacza, że wszelka działalność wykraczająca poza te granice jest niezgodna z prawem. Wprawdzie nie prowadzi to do nieważności podjętych czynności, ale skutkuje negatywnymi konsekwencjami podatkowymi, takimi jak zwiększona stawka podatku dochodowego od osób prawnych, która wynosi 25%.

Praktyczne Aspekty Funkcjonowania Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna może pełnić rolę wspólnika w spółkach handlowych, co umożliwia dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez te spółki bez bezpośredniego naruszenia przepisów ustawy. To rozwiązanie umożliwia ochronę i pomnażanie majątku fundacji na rzecz przyszłych pokoleń, co jest zgodne z założeniami większości fundatorów.

Ważne!

Fundacja rodzinna, mimo pewnych ograniczeń, oferuje przedsiębiorcom możliwość zabezpieczenia kontynuacji firmy rodzinnej oraz ochrony majątku na przyszłe pokolenia. Chociaż ustawodawca zdecydował się na stosunkowo restrykcyjne ograniczenia dotyczące bezpośredniej działalności gospodarczej, w praktyce istnieją legalne sposoby na obejście tych ograniczeń. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać o potrzebie dokładnego zaplanowania struktur korporacyjnych i przemyślenia wszelkich aspektów sukcesji, by unikać potencjalnych problemów prawnych i podatkowych.

Jak założyć fundację rodzinną? Jak wygląda cały proces w aspekcie prawnym i księgowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!