Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Czy fundacja nie prowadząca działalności gospodarczej jest obowiązana do złożenia sprawozdania finansowego do KRS?

Fundacja to organizacja pozarządowa, której podstawą jest majątek przeznaczony przez jej założyciela na określony, społecznie lub gospodarczo użyteczny cel. Fundacja podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Po dokonaniu rejestracji fundacja uzyskuje osobowość prawną.

Zgodnie z art. 50 i 53a ustawy o KRS-ie, gdy fundacja lub stowarzyszenie decyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej, musi dokonać wpisu do rejestru przedsiębiorców. W związku z tym, zostaje objęte obowiązkami przewidzianymi dla przedsiębiorców, opisanymi w rozdziale 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Jednym z takich obowiązków jest konieczność składania sprawozdania finansowego, co wynika bezpośrednio z wpisu do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie z art. 40 tej ustawy, w dziale 3 rejestru przedsiębiorców rejestrowane są dane, w tym informacja o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, wraz z wskazaniem dat ich złożenia.

Wzór sprawozdania finansowego określa ZAŁĄCZNIK 6 (załącznik do ustawy o rachunkowości) to wzór dedykowany organizacjom pozarządowym. Sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i polskiej walucie. Składa się z:

  • bilansu – wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy
  • rachunku zysków i strat - wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy
  • informacji dodatkowej – która zawiera między innymi opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym przyjętych metod wyceny i zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Dołączamy do niego także:

  • uchwałę zatwierdzającą te dokumenty
  • sprawozdanie z działalności (jeśli jest wymagane – dotyczy m.in. spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych)
  • uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty
  • opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest wpisana tylko do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W związku z tym nie ma obowiązku przesyłania sprawozdania finansowego do KRS, gdyż nie dotyczą jej przepisy art. 40 związane ze składaniem sprawozdania finansowego do KRS.

Należy pamiętać, jednak, że organizacja pozarządowa nieprowadząca działalności gospodarczej jest zobowiązana do złożenia sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego w ciągu 15 dni od zatwierdzenia.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!