Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

CIT

W obszarze podatku dochodowego od osób prawnych Kancelaria oferuje m. in.:

 • obsługę księgową podatników CIT,
 • optymalizację podatku CIT,
 • doradztwo i wdrożenie ,,Estońskiego CIT” oraz asysta księgowa
 • rozwiązywanie bieżących problemów z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych
 • sporządzenie opinii prawnych,
 • asysta i reprezentowanie podczas kontroli skarbowych,
 • składanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej i opinii zabezpieczającej.

Kto jest podatnikiem CIT?

Podatnikami CIT są:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne, które mają siedzibę w Polsce, 
 • spółki jawne, które mają siedzibę w Polsce, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży określonej informacji lub jej aktualizacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • podatkowe grupy kapitałowe (t.j. grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatnikami stają się spółki jawne, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeśli spółka jawna nie złoży:

 1. przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji o podatnikach PIT i CIT posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, lub
 2. aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie takich podatników.

Istnieje katalog wyłączeń spod przepisów ustawy, w którym znajdują się m.in. jednostki budżetowe, niektóre agencje rządowe i fundusze. Zwolnione jednostki nie składają zeznań podatkowych.

Co podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Opodatkowaniu podlega suma dochodów uzyskanych przez podatnika ze źródeł przychodów.

Źródła dochodów podzielone są na dwie grupy, dla niektórych celów traktowane rozdzielnie:

 • zyski kapitałowe oraz
 • inne źródła przychodów.

Dochód z danego źródła przychodów to nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła nad kosztami ich uzyskania - osiągnięta w roku podatkowym.

Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów – to różnica jest stratą z danego źródła.

W podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących grupę, uzyskanych z danego źródła przychodów, nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła. Jeżeli suma strat poniesionych z danego źródła przychodów przez spółki, które wchodzą w skład podatkowej grupy kapitałowej przekracza sumę dochodów uzyskanych z tego źródła – to różnica stanowi stratę podatkowej grupy kapitałowej poniesioną ze źródła przychodów.

Szczególną formą opodatkowania, potencjalnie dostępną dla dużej grupy podatników od 1 stycznia 2021 r., jest ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. W tym przypadku przedmiotem opodatkowania (dochodem) jest zysk netto, który zostanie przeznaczony przez spółkę na określone cele.

Ze względu na zakres opodatkowania, w kontekście terytorialnym, rozróżnia się:

 • nieograniczony obowiązek podatkowy – który polega na tym, że obejmuje się obowiązkiem podatkowym całości dochodów podatnika, bez względu na miejsce ich osiągania; dotyczy on podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium Polski,
 • ograniczony obowiązek podatkowy – który polega na tym, że obejmuje się obowiązkiem podatkowym tylko dochody osiągane na terytorium Polski; dotyczy on podatników, którzy nie mają w Polsce siedziby lub zarządu.

Istnieje katalog zwolnień przedmiotowych. Dotyczą one niektórych form organizacyjno-prawnych, generalnie o charakterze niegospodarczym, jak np. stowarzyszenia i fundacje. Zwolnienia obejmują najczęściej tę część dochodu, która jest przeznaczona przez podatnika na określone, społecznie użyteczne cele.

Jakie są korzyści z wejścia na ,,Estoński CIT”?

Uproszczone rozliczenia

Wszelkie rozliczenia i dokumentacja opierają się wyłącznie na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości. W Estońskim CIT nie ma rachunkowości podatkowej, liczenia podatkowych kosztów czy amortyzacji. A im mniej obowiązków, tym większa oszczędność czasu oraz pieniędzy.

Poprawa płynności finansowej

Nie będziesz płacić CIT-u co miesiąc, co kwartał czy co rok, tylko wtedy, kiedy wypłacisz sobie dywidendę. To spółka decyduje, kiedy i w jakiej wysokości wypłaci zysk udziałowcom. W ten sposób sama określa czas oraz wysokość podatku do zapłaty. Ponadto nie występują zaliczki na podatek. Dzięki temu firma dysponuje większą ilością środków na bieżącą działalność gospodarczą.

Oszczędności

Możliwe jest niższe opodatkowanie wypłaty zysku w postaci dywidendy niż przy zasadachklasycznych. Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodu spółek zapłacisz znacznie mniej. W przypadku małego podatnika zapłacisz CIT i PIT łącznie tylko 20% - zamiast 26,29%. W przypadku większych podatników zapłacisz CIT i PIT łącznie tylko 25% - zamiast 34,39%.

Kiedy zapłacisz podatek na Estońskim CIT?

Wtedy kiedy wypłacasz zyski ze spółki, czyli ich nie reinwestujesz, ani nie zatrzymujesz w spółce. Wypłata środków to przede wszystkim dywidenda. Wypłata zysków rozumiana jest szeroko - to nie tylko formalna wypłata dywidendy, ale także wszelkie inne sytuacje identyczne w skutkach. To sporadyczne sytuacje kiedy celowo wypłacasz zyski w inny sposób niż w formie dywidendy - np. spółka udziela wspólnikowi bezzwrotnej pożyczki.

Jak przejść na Estoński CIT 2.0?

Przejście na Estoński CIT jest dobrowolne, aby to zrobić, należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca 1. miesiąca roku podatkowego, w którym chcesz skorzystać z Estońskiego CIT i dokonać szeregu czynności formalnoprawnych, m.in. zamknąć księgi rachunkowe na dzień poprzedzający wejście na estoński CIT.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!