Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Beneficjenci i Zgromadzenie Beneficjentów w Fundacji Rodzinnej

Fundacja rodzinna jest tworzona przede wszystkim z myślą o beneficjentach, czyli osobach lub organizacjach, dla których fundacja ma przynosić korzyści. W artykule omówimy szczegółowo ich pozycję, rolę, prawa, obowiązki oraz odpowiedzialność w ramach fundacji rodzinnej.

Pozycja i Rola Beneficjentów

Beneficjentami fundacji mogą być członkowie rodziny fundatora, osoby niespokrewnione, sam fundator, a także organizacje pożytku publicznego. Mają oni kluczowe znaczenie, gdyż działalność fundacji jest ukierunkowana na realizację ich interesów, co obejmuje wypełnianie zobowiązań i świadczeń na ich rzecz.

Prawa Beneficjentów

Prawa beneficjentów są niezbywalne i obejmują możliwość otrzymywania świadczeń z majątku fundacji. Beneficjenci mają również prawo do:

  • Kierowania uwag, opinii lub zaleceń do organów fundacji,
  • Zrzeczenia się swoich uprawnień, co wymaga formy pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem,
  • Udziału w zgromadzeniu beneficjentów, jeśli statut fundacji im to zapewnia.

Obowiązki i Odpowiedzialność Beneficjentów

Choć beneficjenci mają wiele praw, ponoszą także odpowiedzialność za należyte wykonywanie powierzonych im obowiązków w ramach zgromadzenia beneficjentów. Są zobowiązani do działania z należytą starannością, co jest szczególnie ważne przy podejmowaniu decyzji wpływających na funkcjonowanie fundacji.

Zgromadzenie Beneficjentów

Zgromadzenie beneficjentów jest organem fundacji rodzinnej, który podejmuje kluczowe decyzje dotyczące jej działalności. Obejmuje to:

  • Zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
  • Udzielenie absolutorium zarządowi,
  • Decyzje dotyczące wyniku finansowego,
  • Wybór i odwoływanie członków zarządu i rady nadzorczej,
  • Zatwierdzanie bilansu likwidacji oraz sprawozdań likwidatorów.

Uchwały zgromadzenia beneficjentów zapadają zazwyczaj większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej, a ich udział w zgromadzeniu jest ograniczony do osób wskazanych w statucie. Zgromadzenie jest zwoływane przez zarząd, chyba że statut określa inną procedurę.

Specyfika Udziału Beneficjentów

Fundator ma możliwość ograniczenia udziału niektórych beneficjentów w procesach decyzyjnych, co pozwala na dostosowanie struktury fundacji do indywidualnych potrzeb i specyfiki majątku. To może obejmować wykluczenie niektórych beneficjentów z zgromadzenia beneficjentów bez pozbawiania ich prawa do świadczeń.

Ważne!

Beneficjenci są nie tylko odbiorcami korzyści z majątku fundacji, ale również pełnią kluczową rolę w jej zarządzaniu poprzez uczestnictwo w zgromadzeniu beneficjentów. Fundacja rodzinna, dzięki swojej elastyczności statutowej, umożliwia fundatorowi skonstruowanie modelu zarządzania, który najlepiej odpowiada na potrzeby beneficjentów oraz cele fundacji. Zrozumienie roli, praw, obowiązków i odpowiedzialności beneficjentów jest istotne dla każdego, kto rozważa zaangażowanie w taką formę zarządzania majątkiem rodzinnym.
Jak założyć fundację rodzinną? Jak wygląda cały proces w aspekcie prawnym i księgowym? Kto może z niego skorzystać? Masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Add a Comment

Your email address will not be published.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!