Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Z jakimi opłatami wiąże się rejestracja znaku towarowego?

Wniosek o rejestrację znaku składa się na formularzu udostępnianym przez Urząd Patentowy. We wniosku należy wskazać następujące informacje:

  • dane identyfikujące wnioskodawcę;
  • dane identyfikujące pełnomocnika wnioskodawcy, jeśli wnioskodawca udzielił pełnomocnictwa do reprezentacji w toku postępowania rejestrowego;
  • informacje dotyczące znaku towarowego (jego wizerunek, opis, kolorystyka);
  • wskazanie klas zgodnie z klasyfikacją nicejską (klasyfikacja zawiera 45 klas i posługuje się oznaczeniem numerycznym, przykładowo klasa 25: odzież, obuwie i nakrycia głowy);
  • oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa do znaku.

Złożenie wniosku rejestracyjnego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty rejestracyjnej.


Podstawowa opłata za złożenie wniosku wynosi 450 zł. W przypadku rejestracji dodatkowych klas towarowych, opłata za każdą kolejną klasę towarową wynosi 120 zł.


Dokładny wykaz opłat jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego. Złożenie wniosku wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat o charakterze jednorazowym, np. opłaty za publikację w wysokości 90 zł.

Prawo ochronne do znaku towarowego winno być odnawiane co 10 lat. Odnowienie prawa ochronnego wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Odnowienie prawa następuje na podstawie złożonego przez przedsiębiorcę wniosku, przy czym przedsiębiorca musi pamiętać o złożeniu go co najmniej 6 miesięcy przed końcem upływu okresu ochronnego. Spóźnienie się ze złożeniem wniosku będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty w wyższym wymiarze.

Zakres pomocy kancelarii w zakresie zarejestrowania znaku towarowego w Polskim Urzędzie Patentowym
Nasza kancelaria pomoże Ci korzystać z prawa ochronnego Twojej marki w zakresie:

  • zastrzeżenie logo firmy jako znaku towarowego,
  • zastrzeżenie logotypu firmy,
  • rejestracji nazwy firmy jako znaku towarowego.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!