Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Wpisy i zmiany w KRS – ustanowienie prokury w spółce z o.o.

Prokurent jest pełnomocnikiem przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS – w tym spółki z o.o. Prokurent jest umocowany do dokonania czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Tak jak w przypadku Zarządu spółki z o.o., prokurentem może być wyłącznie osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a więc osoba pełnoletnia. Prokurentem nie może być osoba prawna.

Zakres umocowania prokurenta jest zawsze taki sam, nie można ograniczyć jego działania tylko do niektórych spraw. Oznacza to, że każda czynność dokonana przez powołanego przez ciebie prokurenta będzie wywierała skutki prawne dla ciebie i osób trzecich. Nie ma prawnej możliwości, żeby się od nich uchylić.

Jednakże, z szerokiego zakresu możliwości działania prokurenta w spółce – mocą Kodeksu cywilnego – jest wyłączonych kilka czynności, do których prokurent nie ma uprawnień i potrzebuje dodatkowego umocowania w odrębnym pełnomocnictwie. Są to:

  • zbycie przedsiębiorstwa,
  • oddanie przedsiębiorstwa do czasowego korzystania,
  • zbycia lub obciążenia nieruchomości.

Istnieją różne rodzaje prokury – w zależności od tego czy prokurent może działać samodzielnie (prokura samoistna) czy też łącznie z inną określoną osobą (np. prokura łączna mieszana).

Prokurent co do zasady powoływany jest przez zarząd. Co istotne, powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu. Oznacza to, że nieobecność chociaż jednego członka zarządu nawet na prawidłowo zwołanym zebraniu przekreśla możliwość powołania prokurenta. Umowa spółki może jednak modyfikować tę zasadę i przyznawać prawo do powołania prokurenta np. zgromadzeniu wspólników.

Ze względu na szczególny rodzaj pełnomocnictwa, jakim jest prokura, prawodawca ustanowił wymóg zgłoszenia udzielenia oraz wygaśnięcia prokury do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie takie winno być dokonane w ciągu 7 dni od ustanowienia prokurenta

Usługę wprowadzenia zmian w KRS, w tym ustanowienie (wykreślenie) prokurenta spółki z o.o., możesz zamówić online w zakładce -> Wpisy i zmiany w rejestrze przedsiębiorców KRS.

Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty oraz dokonujemy zmian za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!