Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Spółka jawna – rejestracja spółek w KRS

Spółka jawna jest osobową spółka handlową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą.

To co ją charakteryzuje to brak osobowości prawnej. Uzyskuje ona wyłącznie zdolność prawną z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Jest to tak zwana ułomna osoba prawna. Spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Jest to optymalna forma prowadzenia działalności gospodarczej dla małego i średniego przedsiębiorcy. Przeznaczona dla działalności o niewielkim stopniu ryzyka.

Jak powstaje spóła jawna?

 1. Zawiązanie spółki – czyli zawarcie umowy w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznego wzorca S24.
 2. Zgłoszenie spółki do KRS
 3. Wpis spółki do KRS

Co powinna zawierać umowa spółki jawnej?

Elementy obligatoryjne określa art. 25 KSH i zgodnie z nim umowa spółki powinna zawierać :

 1. Firmę i siedzibę spółki;
 2. Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 3. Przedmiot działalności spółki;
 4. Czas trwania spółki, jeśli jest on oznaczony;

Majątek spółki jawnej

Każda spółka jawna posiada swój własny majątek. Nie jest on współwłasnością wspólników. W skład majątku wchodzi mienie wniesione jako wkłady przez wspólników oraz mienie nabyte w czasie istnienia spółki.

Warto zauważyć, że wkład i jego wniesienie jest obowiązkiem wspólnika. Wkład może być pieniężny, czyli wspólnik wnosi określoną kwotę pieniężną ale może być także niepieniężny, czyli wniesienie własności i innych praw rzeczowych. Wkład i jego wartość muszą być dokładnie określone w umowie spółki. Należy pamiętać, że wkładem nie może być praca własna wspólnika lub świadczenie usług.

Jak wygląda podział zysku?

Co do zasady wkłady wspólników są równe, a to oznacza że wspólnicy mają równe prawo do udziału w zyskach, jak i stratach spółki. Istnieje możliwość wyłączenia udziału w stracie, ale nie jest to możliwe w przypadku zysku. Do wypłaty zysku nie jest potrzebne podjęcie uchwały wspólników.

Kto prowadzi sprawy spółki?

Zgodnie z przepisami kodeksu handlowego każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Jednakże w umowie spółki możemy inaczej uregulować tą kwestię i powierzyć prowadzenie spraw tylko jednemu lub kilku wspólnikom, a pozostali zostają od tego wyłączeni.

Reprezentacja spółki

Reprezentacja spółki dotyczy stosunków zewnętrznych spółki z osobami trzecimi. Co do zasady prawo reprezentowania spółki przysługuje każdemu wspólnikowi, o ile umowa spółki nie stanowi inaczej. Zakres reprezentacji określony jest ustawowo. Nie jest możliwe ograniczenie reprezentacji ze skutkiem wobec osób trzecich – takie postanowienie jest nieważne i nie wywoła skutków. Z ważnych powodów wspólnik może zostać pozbawiony prawa do reprezentacji na mocy orzeczenia sądu lub postanowienia umownego (art.30§ 2 KSH).

Zakres pomocy kancelarii w zakresie powstania i prowadzenia spółki jawnej

Nasza kancelaria pomoże Ci w:

 • Procesie tworzenia spółki jawnej;
 • Stworzeniu umowy spółki jawnej
 • Ustaleniu podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie spraw i reprezentację spółki
 • Rejestracji spółki jawnej w KRS

Planujesz założenie spółki ? Prowadzisz spółkę, ale napotkały Cię problemy? Zapraszamy do kontaktu. Nasza kancelaria pomoże Ci w rozwiązaniu problemu związanego ze spółką jawną oraz pomoże Ci założyć taką spółkę.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!