Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Rejestracja spółki z o.o. w Portalu Rejestrów Sądowych

W celu złożenia wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po zalogowaniu się na konto w systemie PRS należy wybrać „wniosek o rejestrację”, a następnie odszukać opcję „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Wniosek należy przygotować poprzez uzupełnianie krok po kroku wymaganych przez system informacji w odpowiednich rubrykach.

Załączniki dodawane są poprzez wybór opcji „dodaj”. Następnie należy wybrać z dostępnej listy nazwę załącznika. Jeżeli na liście nie ma nazwy odpowiadającej dokumentowi, który powinien zostać załączony, należy przyporządkować go jako „inny”.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji we wniosku o rejestrację lub zmianę danych spółki, do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki, jako skan dokumentu.

W przypadku rejestracji spółki z o.o. należy do wniosku obligatoryjnie dołączyć załączniki:

  • akt notarialny zawierający umowę spółki z o.o.- należy podać jedynie numer dokumentu z Centralnego Repozytorium Aktów Notarialnych (CREWAN),
  • oświadczenie członków zarządu o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego,
  • listę wspólników,
  • listę z adresami do doręczeń członków zarządu,
  • oświadczenie o danych osób uprawnionych do powołania zarządu spółki,
  • zgody członków zarządu na ich powołanie,
  • oświadczenie o danych jedynego wspólnika, jeżeli rejestrowana spółka z o.o. jest spółką jednoosobową,
  • jeżeli w akcie notarialnym nie zawarto informacji o powołaniu organów spółki, dowód ich ustanowienia wraz ze składem osobowym,
  • jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (opłata od pełnomocnictwa wynosi 17 złotych).

Po uzupełnieniu wniosku i dodaniu załączników wniosek musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do jego złożenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku o rejestrację spółki z o.o. będą wszyscy członkowie zarządu tej spółki. Wniosek może podpisać pełnomocnik wnioskodawcy adwokat lub radca prawny.

Po wypełnieniu wniosku, dołączeniu wszystkich potrzebnych załączników, podpisaniu oraz opłaceniu wniosek musi zostać do sądu wysłany.

Ile kosztuje rejestracja w KRS?

Podpisany wniosek podlega opłacie sądowej – za złożenie wniosku o zarejestrowanie spółki opłata wynosi 600,60 zł (500 zł - wniosek, 100 zł - ogłoszenie w monitorze sądowym i gospodarczym oraz opłata za przelew 60 gr - za opłacenie wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego). Wniosek może być opłacony za pośrednictwem systemu PRS, przy użyciu opcji „opłać wniosek”.

W jakim czasie sąd rejestrowy wpisze spółkę?

W przypadku złożenia prawidłowego wniosku o rejestrację, spółka powinna zostać zarejestrowana w ciągu 7 dni. W praktyce, czas rejestracji jest zazwyczaj wydłużony i trudno przewidzieć, kiedy określony wniosek o wpis zostanie rozpoznany przez sąd rejestrowy. Wniosek złożony za pośrednictwem PRS jest z reguły rozpoznawany w terminie miesiąca lub dwóch.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!