Regulamin

Regulamin portalu JASNA 3

I. Informacje Ogólne
1. Sklep internetowy działający pod adresem www.jasna3.com.pl (dalej: „Sklep”) prowadzony jest przez JASNA 3 GLEŃ LALA SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA z siedzibą w Lublinie, ul. Jasna 3/1, 20-077 Lublin, adres e-mail: kancelaria@jasna3.com.pl, NIP: 7123418166, REGON: 388678135 (dalej: „Sprzedawca”),
2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności ceny, katalogi, foldery, broszury, materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie Sklepu, kierowane przez Kancelarię do odbiorców i potencjalnych klientów mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa.
3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem, z zastrzeżeniem indywidualnych postanowień wynikających z Umów zawieranych z poszczególnymi Klientami, określającym zasady korzystania ze Sklepu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień.
4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dostęp do Regulaminu każdy z Klientów może uzyskać w dowolnym czasie, poprzez kliknięcie odnośnika „Regulamin”, umieszczonego na stronie Sklepu.
5. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 

II. Definicje

1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: www.jasna3.com.pl
2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego lub przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego. dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym;
3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sprzedawcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie;
4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia;
5. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

III. Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1. Zamówień w Sklepie można dokonywać po otrzymaniu poprzez pocztę elektroniczną adresu strony z ofertą.
2. Sklep przyjmuje Zamówienia składane za pomocą formularza przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane w dni wolne od pracy będą przyjmowane w dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przerw technicznych Sklepu.
4. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
5. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu złożenia zamówienia. W formularzu zamówienia należy wskazać:
1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,
2) numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta, NIP;
6. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia (przyjęcie oferty). Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Klient otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Informacja ta stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia Sprzedawca ma prawo anulowania zamówienia.
7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich.
8. Warunkiem prawidłowego złożenia Zamówienia jest wypełnienie w zamieszczonym na stronie Sklepu formularzu wszystkich wymaganych danych oraz podanie danych do wystawienia faktury VAT (paragonu fiskalnego).
9. Podczas dokonywania zamówienia, Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, aktualnych oraz dokładnych danych osobowych, tj. w szczególności: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania lub adresu korespondencyjnego (jeżeli jest on inny niż adres zamieszkania), adres dostawy (jeżeli jest on inny niż w/w adresy), adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego, numeru NIP.

 

IV. Formy płatności

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
a) Płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy.
b) Płatność elektroniczna.
2. Kupujący zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów, powiększoną o koszty transportu oraz ewentualne koszty związane z wybranym sposobem płatności elektronicznej.
3. Za moment zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

V. Reklamacje

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedany Produkt, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
2. Sposoby złożenia reklamacji:
a) w formie pisemnej na adres korespondencyjny Sprzedawcy;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@jasna3.com.pl
3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien wskazać:
a) produkt, którego reklamacja dotyczy,
b) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
c) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
d) danych kontaktowych
4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

VI. Prawo odstąpienia

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument nie może odstąpić od umowy jeśli w usługa została już wykonana.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,
2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przez wysłanie pisma pocztą na adres Sprzedawcy lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@jasna3.com.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres Sprzedawcy.
7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
9. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

VII. Procedura rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na piśmie listem poleconym wysłanym na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail kancelaria@jasna3.com.pl , z dopiskiem „Reklamacja”.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zakupu towaru.
4. Sprzedawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 

VIII. Ochrona danych osobowych, świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest uzależnione od wyrażenia zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywa się poprzez zaznaczenie właściwego pola z akceptacją przy składaniu zamówienia.
2. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie:
a) w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży, gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, w tym, w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany adres;
b) pozyskania od Klienta przez wyspecjalizowane podmioty opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym;
c) gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d) gdy jest to niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
e) gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
3. Powierzone Sprzedawcy dane osobowe mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu.
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
5. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług elektronicznych polegających na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenia zamówienia w Sklepie, na następujących warunkach:
a) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej usługi,
b) Umowa jest zawarta na czas nieokreślony,
c) Zamawiający w każdym czasie może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu,
d) Minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną to czas obowiązywania tej umowy.

 

IX. Zmiana Regulaminu

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
2. W przypadku konsumentów, o zmianie treści Regulaminu Sprzedawca informuje ich każdorazowo drogą mailową, o ile Sprzedawca będzie w posiadaniu aktualnego adresu e-mail Klienta będącego konsumentem.

 

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!