Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.

Estoński CIT – co podlega opodatkowaniu?

Opodatkowanie Estońskim CIT zyskuje na popularności ze względu na korzystne rozwiązania dla podatnika.

Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek podlega dochód ustalony jako:

• zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej został przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat)

• ukryte zyski w postaci świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych, w szczególności:

 1. Kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi wraz z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek
 2. Świadczenia wykonane przez spółkę na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej
 3. Nadwyżkę wartości rynkowej transakcji kontrolowanej ponad ustaloną cenę tej transakcji
 4. Nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty
 5. Wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce
 6. Równowartość zysku przeznaczonego na podwyższenie kapitału zakładowego
 7. Darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju
 8. Wydatki na reprezentację
 9. Wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 10. Nadwyżka wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) – w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 11. Suma zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem
 12. Wartość przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych)
 13. Dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów
 14. Odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę
 15. Zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki
 16. Świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.

Przejście na estoński CIT to dobrowolna decyzja podatnika. Aby to zrobić należy złożyć zawiadomienie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Można to zrobić do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym chce się skorzystać z estońskiego CIT, ale także w trakcie roku podatkowego.

W ramach naszych usług oferujemy przeprowadzenie kompleksowej procedury wdrożenia podatnika na tzw. Estoński CIT. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości co do przejścia na Estoński CIT oraz przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!