Aktualności

Z dziedziny prawa, podatków i rachunkowości.
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

CRBR – Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Kim są beneficjenci rzeczywiści?

Aby rozjaśnić nieco temat Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych trzeba najpierw wyjaśnić, kim są kryjący się w tej nazwie beneficjenci rzeczywiści. Jest to termin z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i oznacza osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, nad którą w hierarchii nie sprawują już kontroli inne osoby fizyczne. Beneficjent rzeczywisty dzięki swoim uprawnieniom ma decydujący wpływ na to, co zrobi jego klient.

Kto ma obowiązek zgłaszania i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych?

 • spółki prawa handlowego;
 • niektóre trusty;
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych;
 • spółki europejskie;
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie europejskie;
 • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • fundacje

Po co CRBR zbiera dane o beneficjentach rzeczywistych?

Nadrzędnym celem przyświecającym działalności CRBR jest zapobieganie praniu pieniędzy i terroryzmowi. Aktualne dane dotyczące:

 • imienia i nazwiska
 • obywatelstwa
 • państwa zamieszkania
 • nr PESEL albo daty urodzenia w przypadku braku PESEL
 • funkcji uprawniającej do dokonania zgłoszenia

beneficjenta rzeczywistego, zgłoszonego na przykład przez spółkę partnerską, pozwalają kontrolować tożsamość podmiotów w strukturze korporacyjnej i zapobiegać przestępstwom. Informacje są jawne – każdy może złożyć wniosek o ich udostępnienie poprzez stronę internetową i uzyskać dane już nawet w kilka minut.

Kary za niedopełnienie obowiązku wpisania do CRBR

Za niepodanie lub brak aktualizacji koniecznych informacji w terminie grozi kara pieniężna. Chociaż kwoty średnio wahają się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy, można zapłacić nawet do 1 000 000 złotych. Taka sama sankcja dotyczy wpisania informacji nieprawdziwych.

Jeśli beneficjent nie powiadomi zgłaszającego go podmiotu o potrzebie aktualizacji danych, podlega karze do 100 000 zł.

Jak działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to narzędzie, które umożliwia identyfikację i weryfikację beneficjentów rzeczywistych. Działa na zasadzie gromadzenia i udostępniania informacji o osobach, które mają bezpośredni lub pośredni udział w danej spółce. 

CRBR jest niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Informacje zgromadzone w rejestrze są dostępne dla organów państwowych, instytucji finansowych, a także dla zainteresowanych osób fizycznych i prawnych. CRBR jest narzędziem, które pomaga w utrzymaniu przejrzystości i uczciwości w świecie biznesu, a także w walce z przestępczością gospodarczą. Wszystko to jest możliwe dzięki elektronicznemu systemowi, który umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji.

Kto jest zobowiązany do rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) podlegają wszystkie spółki handlowe z wyjątkiem spółek publicznych. To oznacza, że obowiązek ten dotyczy zarówno spółek z o.o., jak i spółek akcyjnych niebędących spółkami publicznymi. W praktyce, jeżeli jesteś właścicielem, wspólnikiem lub akcjonariuszem takiej spółki, powinieneś zgłosić do rejestru informacje o beneficjentach rzeczywistych.

Podkreślenia wymaga fakt, że niezarejestrowanie się w CRBR może skutkować surowymi konsekwencjami. W przypadku niezgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych lub zgłoszenia nieprawdziwych informacji, spółka może zostać ukarana grzywną. Ponadto, niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego może prowadzić do nieważności umów zawartych przez spółkę. W związku z tym, rejestracja w CRBR jest nie tylko obowiązkiem, ale i elementem odpowiedzialnej działalności biznesowej.

Sprawdź: Zmiany danych w KRS i CRBR

Jakie są konsekwencje niezarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Niezarejestrowanie się w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) może prowadzić do szeregu poważnych konsekwencji. Najważniejszą z nich jest nałożenie kary finansowej, która może wynieść nawet do 1 miliona PLN. Jest to zdecydowanie najbardziej dotkliwa konsekwencja, która może dotknąć przedsiębiorców niezarejestrowanych w CRBR.

Brak rejestracji może również prowadzić do zawieszenia możliwości reprezentowania spółki przez członków zarządu. To oznacza, że nie będą oni mogli podejmować żadnych decyzji w imieniu spółki, co może mieć poważne konsekwencje dla jej działalności. Dodatkowo, niezarejestrowanie się w CRBR może prowadzić do nieważności umów zawieranych przez spółkę.

Podsumowując, konsekwencje niezarejestrowania się w CRBR są bardzo poważne. Mogą one prowadzić do nałożenia wysokich kar finansowych, zawieszenia możliwości reprezentowania spółki przez członków zarządu, a nawet do nieważności umów zawieranych przez spółkę. Dlatego też, każdy przedsiębiorca powinien jak najszybciej zarejestrować się w CRBR, aby uniknąć tych konsekwencji.

Kroki do rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest procesem, który wymaga kilku istotnych kroków. Podstawowym wymogiem jest posiadanie profilu zaufanego ePUAP, który umożliwia bezpieczne i szybkie przeprowadzenie całego procesu. Następnie, należy zalogować się na stronie Ministerstwa Finansów i wybrać opcję 'Rejestracja w CRBR'. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, który zawiera takie dane jak: nazwa firmy, NIP, REGON, adres siedziby, dane beneficjentów rzeczywistych, należy go przesłać do weryfikacji. Ważnym elementem jest również potwierdzenie tożsamości beneficjentów rzeczywistych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, firma zostaje wpisana do rejestru. Poniżej przedstawiamy szczegółowe kroki rejestracji:

 • Utworzenie profilu zaufanego ePUAP.
 • Zalogowanie się na stronie Ministerstwa Finansów.
 • Wybranie opcji 'Rejestracja w CRBR'.
 • Wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Przesłanie formularza do weryfikacji.
 • Potwierdzenie tożsamości beneficjentów rzeczywistych.
 • Oczekiwanie na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny dla publiczności?

Informacje zawarte w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są dostępne dla szerokiej publiczności. Dostęp do nich jest bezpłatny i nieograniczony, co oznacza, że każdy obywatel może sprawdzić dane zawarte w rejestrze. Jest to szczególnie ważne dla osób, które planują nawiązać współpracę biznesową i chcą upewnić się co do wiarygodności potencjalnego partnera.

Warto jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii:

 • Dane osobowe beneficjentów rzeczywistych są chronione i nie są publicznie dostępne.
 • Informacje dostępne dla publiczności to przede wszystkim dane identyfikacyjne podmiotów wpisanych do rejestru.
 • W przypadku osób fizycznych dostępne są jedynie inicjały i data urodzenia.

Podsumowując, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które z założenia ma służyć transparentności w biznesie. Dostęp do niektórych informacji jest jednak ograniczony ze względu na ochronę danych osobowych. Mimo to, rejestr ten stanowi cenne źródło informacji dla osób zainteresowanych współpracą z danym podmiotem.

Zmiany w przepisach dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Nowelizacja przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wprowadza szereg istotnych zmian, które mają na celu zwiększenie transparentności i bezpieczeństwa transakcji finansowych. Wśród najważniejszych zmian warto wymienić wprowadzenie obowiązku aktualizacji danych w rejestrze co najmniej raz na rok oraz zaostrzenie sankcji za niezgodność danych.

Ponadto, wprowadzono nowe wymogi dotyczące identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, co ma na celu zwiększenie odpowiedzialności podmiotów. Tip: Aby uniknąć potencjalnych problemów, zaleca się regularne monitorowanie zmian w przepisach i dostosowywanie do nich swojej działalności.

Jakie informacje są przechowywane w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Podstawowym celem funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest gromadzenie szczegółowych danych na temat osób, które mają bezpośredni lub pośredni udział w danej jednostce. Wśród informacji, które są przechowywane w rejestrze, znajdują się m.in. pełne dane osobowe beneficjenta rzeczywistego, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo oraz kraj zamieszkania. Dodatkowo, rejestrowane są również informacje dotyczące charakteru i zakresu udziału beneficjenta rzeczywistego w danej jednostce.

Ważnym elementem, który jest przechowywany w rejestrze, jest numer PESEL lub numer identyfikacyjny beneficjenta rzeczywistego. Informacje te są niezbędne do jednoznacznej identyfikacji beneficjenta. Ponadto, rejestrowane są również informacje na temat daty nabycia przez beneficjenta rzeczywistego statusu beneficjenta oraz podstawy prawnej nabycia tego statusu. Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu i zapewnienia jego przejrzystości.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych a ochrona danych osobowych

Pod kątem ochrony danych osobowych, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) jest narzędziem o kluczowym znaczeniu. Dostęp do informacji zawartych w rejestrze jest ściśle regulowany, co zapewnia ochronę danych beneficjentów rzeczywistych. Tylko uprawnione podmioty, takie jak organy ścigania czy instytucje finansowe, mają możliwość weryfikacji danych, co zabezpiecza przed nieuprawnionym dostępem do informacji.

W kontekście ochrony danych osobowych, istotne jest także to, że CRBR nie zawiera pełnych danych osobowych beneficjentów rzeczywistych. Rejestr ten zawiera jedynie podstawowe informacje, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo oraz informacje o udziałach czy uprawnieniach beneficjenta. Nie są w nim zatem ujawniane szczegółowe dane, które mogłyby naruszać prywatność beneficjentów.

Podsumowując, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest narzędziem, które zapewnia ochronę danych osobowych, jednocześnie umożliwiając realizację celów, dla których został stworzony. Dostęp do rejestru jest ściśle kontrolowany, a zawarte w nim informacje są ograniczone do niezbędnego minimum, co zapewnia zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

Często zadawane pytania dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Czy rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest płatna?

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest bezpłatna. Wszystkie podmioty zobowiązane do rejestracji mogą to zrobić bez ponoszenia dodatkowych kosztów.


Czy mogę zaktualizować informacje w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Tak, informacje zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych mogą być aktualizowane. W przypadku jakiejkolwiek zmiany, podmioty są zobowiązane do zaktualizowania swoich danych w rejestrze.


Czy mogę sprawdzić, czy moje dane są już zarejestrowane w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Tak, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny dla publiczności. Można go przeglądać i sprawdzić, czy dane podmiotu są już zarejestrowane.


Czy istnieją wyjątki od obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Tak, istnieją pewne wyjątki od obowiązku rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w przepisach dotyczących rejestru.


Jakie są konsekwencje podania nieprawdziwych informacji podczas rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Podanie nieprawdziwych informacji podczas rejestracji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest poważnym przestępstwem i może skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi, w tym karą grzywny lub więzienia.

Get Free Consultations

SPECIAL ADVISORS
Quis autem vel eum iure repreh ende

Skup się na swoim biznesie.
My zadbamy o Twoje interesy!